Visa allt om Aktiebolaget Svensk Exportkredit
Visa allt om Aktiebolaget Svensk Exportkredit

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 3 896 000 3 188 000 2 835 000 4 353 000 4 574 700 10 363 400 10 758 700 14 708 600 14 435 700 13 003 500
Övrig omsättning 51 000 - 436 000 342 000 - 19 900 108 800 - 36 700 100
Rörelseresultat (EBIT) 1 007 000 1 002 000 1 535 000 1 559 000 1 408 100 824 400 1 889 100 3 939 700 2 368 600 185 200
Resultat efter finansnetto 1 007 000 1 002 000 1 535 000 1 559 000 1 408 100 824 400 1 889 100 3 939 700 2 368 600 185 200
Årets resultat 772 000 780 000 1 187 000 1 494 000 1 090 100 708 800 1 399 500 2 891 700 1 727 300 143 900
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 88 000 123 000 129 000 161 000 150 200 150 300 128 400 159 300 2 840 800 136 500
Omsättningstillgångar 264 304 000 299 319 000 280 282 000 325 005 000 306 403 700 312 985 300 319 573 500 339 528 300 368 747 200 369 877 700
Tillgångar 264 392 000 299 442 000 280 411 000 325 166 000 306 553 900 313 135 600 319 701 900 339 687 600 371 588 000 370 014 200
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 574 000 17 136 000 16 828 000 16 157 000 14 990 300 14 412 200 13 968 100 26 198 100 13 455 200 10 394 300
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 51 000 39 000 97 000 51 800 782 500 49 600 714 500 1 177 300 35 500
Långfristiga skulder 224 556 000 271 264 000 251 843 000 66 845 064 262 507 300 261 102 800 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 262 000 10 991 000 11 701 000 242 066 936 29 004 500 36 838 100 305 684 200 312 775 000 356 955 500 359 584 400
Skulder och eget kapital 264 392 000 299 442 000 280 411 000 325 166 000 306 553 900 313 135 600 319 701 900 339 687 600 371 588 000 370 014 200
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 27 000 24 000 23 000 14 000 19 300 7 500 7 400 6 900 11 400 9 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 162 000 160 000 141 000 161 000 138 900 157 600 157 100 124 000 166 700 125 700
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 119 000 115 000 118 000 118 000 109 500 113 100 103 700 112 100 120 700 79 300
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 947 000 3 188 000 3 271 000 4 695 000 4 574 700 10 383 300 10 867 500 14 708 600 14 472 400 13 003 600
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 252 256 263 241 243 231 234 228 227 183
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 15 460 12 453 10 779 18 062 18 826 44 863 45 977 64 511 63 593 71 057
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 270 1 203 1 122 1 299 1 194 1 265 1 209 1 138 1 375 1 173
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 052 000 1 048 000 1 633 000 1 602 000 1 443 900 843 900 1 903 600 3 952 800 2 379 700 206 200
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,21% 12,45% -34,87% -4,85% -55,86% -3,67% -26,85% 1,89% 11,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,38% 0,33% 0,55% 0,48% 0,46% 0,26% 0,59% 1,16% 0,64% 0,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,85% 31,43% 54,14% 35,81% 30,78% 7,95% 17,56% 26,79% 16,41% 1,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6 212,58% 9 044,17% 9 473,76% 1 905,31% 6 063,77% 2 664,64% 129,10% 181,89% 81,68% 79,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,65% 5,72% 6,00% 4,97% 4,89% 4,60% 4,37% 7,71% 3,62% 2,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 187,24% 2 723,31% 2 395,37% 134,26% 1 056,40% 849,62% 104,54% 108,55% 103,30% 102,86%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 3 896 000 3 188 000 2 835 000 4 291 000 4 562 600 10 346 200 10 737 700 10 980 800 14 359 500 12 974 000
Övrig omsättning 50 000 2 000 443 000 71 000 3 500 29 600 101 400 1 882 300 1 821 200 7 800
Rörelseresultat (EBIT) 1 005 000 999 000 1 541 000 1 634 000 1 393 500 811 000 1 816 200 4 082 000 2 262 600 185 300
Resultat efter finansnetto 1 005 000 999 000 1 541 000 1 634 000 1 393 500 811 000 1 816 200 4 082 000 2 262 600 185 300
Årets resultat 864 000 1 334 000 1 196 000 989 000 945 300 548 000 1 112 400 2 280 800 1 466 100 223 100
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 112 000 140 000 146 000 161 000 214 900 232 600 210 700 278 100 775 300 22 100
Omsättningstillgångar 264 289 000 299 296 000 280 257 000 325 019 000 306 386 200 312 968 700 319 515 300 339 482 500 370 976 300 370 042 700
Tillgångar 264 401 000 299 436 000 280 403 000 325 180 000 306 601 100 313 201 300 319 726 000 339 760 600 371 751 600 370 064 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 693 000 15 159 000 14 277 000 13 635 000 12 702 700 12 284 200 12 000 900 10 889 700 12 392 000 10 738 300
Obeskattade reserver 2 444 000 2 565 000 3 277 000 3 280 000 2 910 900 2 737 900 2 684 900 2 397 900 1 375 700 0
Avsättningar (tkr) 15 000 16 000 25 000 32 000 28 800 145 200 13 300 24 500 750 400 13 500
Långfristiga skulder 224 556 000 0 0 0 262 507 300 261 102 800 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 693 000 281 696 000 262 824 000 308 233 000 28 451 400 36 931 200 305 026 900 326 448 500 357 233 500 359 313 000
Skulder och eget kapital 264 401 000 299 436 000 280 403 000 325 180 000 306 601 100 313 201 300 319 726 000 339 760 600 371 751 600 370 064 800
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 27 000 24 000 23 000 21 000 19 300 5 600 5 300 5 200 5 200 5 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 162 000 160 000 142 000 161 000 138 900 160 100 160 100 127 400 132 800 114 600
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 121 000 120 000 118 000 121 000 108 900 114 900 107 200 110 200 84 100 69 000
Utdelning till aktieägare 232 000 234 000 356 000 378 000 327 000 212 600 420 000 301 000 518 000 0
Omsättning 3 946 000 3 190 000 3 278 000 4 362 000 4 566 100 10 375 800 10 839 100 12 863 100 16 180 700 12 981 800
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 252 260 251 243 243 231 234 221 187 162
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 15 460 12 262 11 295 17 658 18 776 44 789 45 888 49 687 76 789 80 086
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 278 1 204 1 179 1 300 1 191 1 275 1 227 1 099 1 255 1 166
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 050 000 1 045 000 1 639 000 1 677 000 1 429 300 830 500 1 830 100 4 089 400 2 270 100 203 200
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,21% 12,45% -33,93% -5,95% -55,90% -3,65% -2,21% -23,53% 10,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,38% 0,33% 0,55% 0,50% 0,45% 0,26% 0,57% 1,20% 0,61% 0,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,80% 31,34% 54,36% 38,08% 30,54% 7,84% 16,91% 37,17% 15,76% 1,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6 226,80% 552,07% 614,92% 391,19% 6 091,59% 2 668,01% 134,93% 118,70% 95,71% 82,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,66% 5,73% 6,00% 4,98% 4,88% 4,57% 4,37% 3,73% 3,61% 2,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 218,31% 106,25% 106,63% 105,45% 1 076,88% 847,44% 104,75% 103,99% 103,85% 102,99%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...