Visa allt om Tulip Food Company AB
Visa allt om Tulip Food Company AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09
Nettoomsättning 658 785 704 033 750 098 694 702 664 560 678 398 734 976 749 766 536 336 610 393
Övrig omsättning - - - - - - 104 - - 429
Rörelseresultat (EBIT) 458 17 195 24 710 19 560 4 601 16 682 30 042 8 716 5 704 10 170
Resultat efter finansnetto 328 17 172 24 705 19 584 4 499 16 638 30 601 7 094 4 849 9 267
Årets resultat 2 136 14 299 14 665 152 -89 6 939 16 808 5 214 3 595 6 254
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 481 33 097 36 799 38 366 44 143 50 299 9 414 8 615 2 761 3 729
Omsättningstillgångar 105 891 122 595 136 721 130 249 107 866 115 058 98 833 93 386 73 052 77 043
Tillgångar 141 372 155 692 173 520 168 615 152 009 165 357 108 247 102 001 75 813 80 772
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 317 25 181 56 649 41 984 41 831 41 920 32 527 15 719 10 505 11 110
Obeskattade reserver 22 614 25 214 25 294 19 500 0 27 549 7 988 225 386 561
Avsättningar (tkr) 732 780 848 913 1 149 1 139 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 90 709 104 517 90 729 106 218 109 029 94 749 67 732 86 057 64 922 69 101
Skulder och eget kapital 141 372 155 692 173 520 168 615 152 009 165 357 108 247 102 001 75 813 80 772
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-09
2009-09
2008-09
2007-09
Löner till styrelse & VD 1 477 1 467 1 378 1 034 1 036 1 040 1 052 1 040 1 276 1 107
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 37 433 37 283 35 156 34 192 31 774 32 735 12 682 12 035 10 705 10 662
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 15 685 15 416 16 864 13 527 12 941 12 752 4 958 4 304 4 381 4 157
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 658 785 704 033 750 098 694 702 664 560 678 398 735 080 749 766 536 336 610 822
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 98 100 102 92 92 101 36 38 31 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 722 7 040 7 354 7 551 7 223 6 717 20 416 19 731 17 301 20 346
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 557 542 524 530 497 461 533 544 549 547
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 254 24 662 31 068 26 132 11 426 23 144 30 966 9 612 6 896 11 396
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,43% -6,14% 7,97% 4,54% -2,04% -7,70% -1,97% 39,79% -12,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,33% 11,08% 14,29% 11,66% 3,12% 10,15% 29,11% 9,94% 8,11% 13,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,07% 2,45% 3,30% 2,83% 0,71% 2,47% 4,29% 1,35% 1,15% 1,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,20% 9,25% 9,40% 9,50% 6,99% 7,73% 11,83% 9,71% 13,91% 13,34%
Rörelsekapital/omsättning 2,30% 2,57% 6,13% 3,46% -0,18% 2,99% 4,23% 0,98% 1,52% 1,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,80% 28,81% 44,02% 33,42% 27,52% 37,63% 35,49% 15,57% 14,22% 14,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,82% 100,97% 129,76% 108,50% 83,45% 101,65% 132,52% 96,48% 89,26% 99,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...