Visa allt om Affärstryckeriet i Västerås Aktiebolag
Visa allt om Affärstryckeriet i Västerås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 86 804 6 387 9 673 8 324 8 949 9 302 9 044 8 966 9 224
Övrig omsättning - 3 1 299 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -212 368 1 132 99 -142 333 200 271 -389 223
Resultat efter finansnetto -211 369 5 014 31 -215 268 128 204 -485 126
Årets resultat -211 290 4 701 21 -2 120 81 117 -80 113
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 020 1 020 0 1 204 1 416 1 634 1 634 1 824 1 966 2 212
Omsättningstillgångar 774 1 058 7 297 4 060 3 472 3 714 3 634 3 516 3 194 3 355
Tillgångar 1 794 2 078 7 297 5 264 4 888 5 348 5 268 5 339 5 160 5 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 179 1 390 6 300 1 749 1 851 1 953 1 933 1 851 1 734 1 814
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 228 135 113 80 485
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 769 1 805 1 855 1 905 1 943 2 008 2 073
Kortfristiga skulder 615 688 997 1 746 1 231 1 312 1 296 1 432 1 338 1 196
Skulder och eget kapital 1 794 2 078 7 297 5 264 4 888 5 348 5 268 5 339 5 160 5 568
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 0 419 509 412
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 100 2 462 3 358 3 142 3 135 3 096 2 568 2 580 2 371
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 42 672 1 205 1 113 1 148 1 169 1 041 1 173 1 022
Utdelning till aktieägare 0 0 5 200 150 150 100 100 0 0 0
Omsättning 86 807 7 686 9 673 8 324 8 949 9 302 9 044 8 966 9 224
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 8 10 10 10 10 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 86 804 798 967 832 895 930 904 897 922
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 171 159 398 444 395 406 405 383 401 381
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -212 368 1 135 311 76 540 390 488 -142 508
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -89,30% -87,41% -33,97% 16,21% -6,98% -3,79% 2,85% 0,87% -2,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,76% 17,85% 69,74% 1,92% -2,82% 6,64% 3,89% 5,19% -7,31% 4,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -245,35% 46,14% 79,68% 1,04% -1,66% 3,97% 2,20% 3,06% -4,20% 2,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 94,65% 64,90% 62,43% 62,33% 64,66% 61,70% 60,85% 58,22% 60,85%
Rörelsekapital/omsättning 184,88% 46,02% 98,64% 23,92% 26,92% 26,84% 25,13% 23,04% 20,70% 23,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,72% 66,89% 86,34% 33,23% 37,87% 39,66% 38,58% 36,23% 34,72% 38,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,85% 153,78% 731,90% 207,39% 251,26% 260,44% 254,40% 223,95% 215,92% 257,02%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...