Visa allt om Malmö Elektra Aktiebolag
Visa allt om Malmö Elektra Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 811 1 009 1 837 1 699 1 140 1 967 1 839 1 336 5 440 4 277
Övrig omsättning - - - - 60 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 644 119 19 10 4 59 96 -38 117 124
Resultat efter finansnetto 644 118 16 5 2 55 96 -43 119 101
Årets resultat 502 92 12 4 2 41 70 5 67 72
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 18 41 67 97 57 65 76 66
Omsättningstillgångar 943 616 755 652 641 738 826 931 1 080 818
Tillgångar 943 616 773 692 708 835 883 995 1 156 884
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 651 549 456 444 440 439 525 649 644 577
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 50 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 292 67 316 248 268 396 358 346 462 282
Skulder och eget kapital 943 616 773 692 708 835 883 995 1 156 884
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 - 383 288 460 425
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 60 0 45 -
Löner till övriga anställda - 5 576 521 303 360 112 115 153 142
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 124 349 353 285 296 235 246 317 286
Utdelning till aktieägare 520 400 0 0 0 0 127 44 0 0
Omsättning 1 811 1 009 1 837 1 699 1 200 1 967 1 839 1 336 5 440 4 277
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 811 1 009 919 850 570 984 920 668 2 720 2 139
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 50 129 464 439 294 328 387 327 466 432
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 644 137 41 36 34 111 125 -5 157 159
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 79,48% -45,07% 8,12% 49,04% -42,04% 6,96% 37,65% -75,44% 27,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 68,29% 19,32% 2,46% 1,45% 0,99% 7,19% 11,44% -3,82% 11,68% 14,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,56% 11,79% 1,03% 0,59% 0,61% 3,05% 5,49% -2,84% 2,48% 2,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,14% 63,43% 72,95% 74,81% 80,70% 63,75% 72,21% 86,15% 30,22% 39,02%
Rörelsekapital/omsättning 35,95% 54,41% 23,90% 23,78% 32,72% 17,39% 25,45% 43,79% 11,36% 12,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,03% 89,12% 58,99% 64,16% 62,15% 52,57% 59,46% 65,23% 58,82% 67,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 305,14% 583,58% 161,08% 175,81% 144,40% 112,63% 172,07% 194,22% 202,38% 132,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...