Visa allt om SpecialTeknik i Sverige AB
Visa allt om SpecialTeknik i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 20 568 46 481 78 417 97 046 147 750 160 606 207 177 120 133 97 001 105 187
Övrig omsättning 361 6 095 2 154 265 863 1 415 414 764 -3 915 -3 337
Rörelseresultat (EBIT) 3 113 11 181 -18 820 -14 441 2 819 -26 311 3 578 -5 023 -3 408 193
Resultat efter finansnetto 3 107 11 087 -19 418 -15 145 2 101 -27 006 3 067 -5 252 -3 323 281
Årets resultat 2 413 9 885 1 753 -3 885 2 101 -24 721 2 265 -2 297 -1 723 -706
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 141 2 726 37 461 5 732 17 708 20 790 21 366 22 489 7 059 8 029
Omsättningstillgångar 10 043 19 016 11 069 40 075 30 028 41 446 44 326 52 195 25 492 34 040
Tillgångar 22 184 21 742 48 530 45 807 47 736 62 236 65 692 74 684 32 551 42 069
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 532 14 118 4 233 2 480 6 349 1 248 19 564 3 095 5 147 1 871
Obeskattade reserver 60 60 0 0 0 0 0 0 443 2 043
Avsättningar (tkr) 0 6 10 576 119 0 0 0 1 352 0 0
Långfristiga skulder 130 0 5 600 1 700 1 700 1 700 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 462 7 558 28 121 41 508 39 687 59 288 46 128 70 237 26 961 38 155
Skulder och eget kapital 22 184 21 742 48 530 45 807 47 736 62 236 65 692 74 684 32 551 42 069
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 478 2 696 2 822 822 859 847 1 339 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 4 996 17 558 30 915 40 118 57 861 67 080 56 921 49 817 43 155 44 194
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 178 6 714 11 659 15 638 22 806 25 688 22 251 18 984 16 160 17 053
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 929 52 576 80 571 97 311 148 613 162 021 207 591 120 897 93 086 101 850
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 35 69 103 151 168 93 128 131 114
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 286 1 328 1 136 942 978 956 2 228 939 740 923
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 453 667 628 543 556 556 870 538 469 544
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 155 11 534 -17 376 -9 076 5 926 -22 828 6 741 -2 061 -1 972 1 473
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -40,73% -19,20% -34,32% -8,00% -22,48% 72,46% 23,85% -7,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,05% 51,43% -38,74% -31,53% 5,91% -42,27% 5,47% -6,70% -10,20% 0,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,15% 24,06% -23,97% -14,88% 1,91% -16,38% 1,74% -4,17% -3,42% 0,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,95% 76,82% 78,16% 80,71% 74,64% 61,05% 56,54% 64,09% 80,20% 78,57%
Rörelsekapital/omsättning 22,27% 24,65% -21,75% -1,48% -6,54% -11,11% -0,87% -15,02% -1,51% -3,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,73% 65,15% 8,72% 5,41% 13,30% 2,01% 29,78% 4,14% 16,79% 7,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,62% 238,38% 32,71% 70,36% 55,35% 58,24% 83,34% 47,08% 60,65% 53,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...