Visa allt om Wästbygg AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 2 305 346 1 650 727 1 342 244 1 297 884 1 244 654 743 640 681 387 865 171 1 044 170 796 580
Övrig omsättning 6 171 3 308 1 161 1 132 932 - 1 022 967 387 160
Rörelseresultat (EBIT) 32 496 21 222 -171 585 13 199 26 654 5 612 -16 202 -29 410 -57 209 -6 093
Resultat efter finansnetto 38 051 20 809 -171 954 16 075 31 190 56 715 49 701 40 031 -46 607 6 033
Årets resultat -10 189 56 750 -57 591 9 018 23 987 33 210 35 234 29 242 -34 980 4 911
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 177 11 165 30 547 51 729 54 279 54 531 38 814 38 382 17 237 5 193
Omsättningstillgångar 654 462 567 391 454 387 376 625 242 335 220 013 198 689 151 256 217 285 204 733
Tillgångar 666 639 578 556 484 934 428 354 296 615 274 544 237 503 189 638 234 521 209 927
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 92 076 102 265 45 515 38 106 44 089 46 602 36 892 1 658 1 896 1 876
Obeskattade reserver 0 0 0 19 850 15 600 15 600 1 500 0 0 0
Avsättningar (tkr) 6 804 4 541 10 133 7 519 6 449 9 240 9 610 9 560 1 000 1 000
Långfristiga skulder 720 960 1 440 1 680 1 920 2 160 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 567 039 470 790 427 846 361 199 228 557 200 943 189 501 178 420 231 626 207 051
Skulder och eget kapital 666 639 578 556 484 934 428 354 296 615 274 544 237 503 189 638 234 521 209 927
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 2 159 2 086 2 814 524 0 2 002 3 199 2 898 4 314 1 997
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 109 917 87 651 71 419 59 875 61 560 63 000 59 199 61 177 67 721 62 726
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 60 469 50 465 41 031 27 887 27 177 27 315 25 735 36 328 37 863 34 631
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 15 000 26 500 7 000 0 0 0
Omsättning 2 311 517 1 654 035 1 343 405 1 299 016 1 245 586 743 640 682 409 866 138 1 044 557 796 740
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 186 158 135 131 122 130 125 142 172 157
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 394 10 448 9 943 9 908 10 202 5 720 5 451 6 093 6 071 5 074
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 003 956 944 836 815 710 705 707 639 633
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 34 105 23 910 -168 717 15 540 28 619 7 583 -15 153 -28 240 -55 829 -4 588
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 39,66% 22,98% 3,42% 4,28% 67,37% 9,14% -21,24% -17,14% 31,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,75% 4,06% -34,97% 4,19% 10,64% 20,89% 21,39% 22,00% -19,33% 3,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,66% 1,42% -12,63% 1,38% 2,54% 7,71% 7,46% 4,82% -4,34% 0,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,04% 12,69% 1,04% 100,00% 100,00% 6,51% 3,90% 2,35% -0,19% 5,01%
Rörelsekapital/omsättning 3,79% 5,85% 1,98% 1,19% 1,11% 2,56% 1,35% -3,14% -1,37% -0,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,81% 17,68% 9,39% 12,51% 18,97% 21,41% 16,00% 0,87% 0,81% 0,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,42% 120,52% 106,07% 104,27% 106,03% 109,49% 104,85% 84,78% 93,81% 98,88%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...