Visa allt om Ericsindustrier Aktiebolag
Visa allt om Ericsindustrier Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 485 6 369 5 781 5 310 5 254 5 659 4 366 4 117 4 859 4 567
Övrig omsättning 6 48 1 - 85 5 - - - 29
Rörelseresultat (EBIT) -20 433 540 355 446 417 -17 -79 99 -200
Resultat efter finansnetto -34 398 504 309 378 365 -75 -157 9 -273
Årets resultat 32 299 392 172 263 365 -75 -157 9 -273
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 142 220 298 376 400 424 503 485 581 714
Omsättningstillgångar 2 446 2 733 2 494 2 310 2 183 1 952 1 979 2 009 2 087 1 825
Tillgångar 2 588 2 953 2 792 2 686 2 583 2 376 2 482 2 493 2 668 2 539
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 467 1 434 1 435 1 213 1 300 1 238 873 947 1 105 1 096
Obeskattade reserver 75 139 139 139 64 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 480 516 533 540 607 1 207 964 1 009 906
Kortfristiga skulder 1 047 900 702 801 678 531 403 582 554 538
Skulder och eget kapital 2 588 2 953 2 792 2 686 2 583 2 376 2 482 2 493 2 668 2 539
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 418 430 468 347 455 525
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 740 1 536 1 443 1 432 863 971 713 791 879 935
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 574 411 400 381 396 443 391 408 467 521
Utdelning till aktieägare 0 0 300 170 260 200 0 0 0 0
Omsättning 6 491 6 417 5 782 5 310 5 339 5 664 4 366 4 117 4 859 4 596
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 297 1 274 1 156 1 062 1 051 1 132 873 823 972 761
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 465 387 339 331 306 371 317 314 358 315
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 58 511 618 440 519 496 103 57 232 -67
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,82% 10,17% 8,87% 1,07% -7,16% 29,62% 6,05% -15,27% 6,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,70% 14,80% 19,52% 13,33% 17,38% 18,10% -0,32% -3,05% 3,75% -7,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,28% 6,86% 9,43% 6,74% 8,55% 7,60% -0,18% -1,85% 2,06% -4,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,40% 58,06% 60,09% 60,51% 62,85% 61,39% 60,26% 65,56% 65,38% 61,64%
Rörelsekapital/omsättning 21,57% 28,78% 31,00% 28,42% 28,64% 25,11% 36,10% 34,66% 31,55% 28,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,95% 52,23% 55,28% 48,97% 52,16% 52,10% 35,17% 37,99% 41,42% 43,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,71% 126,22% 137,04% 108,99% 130,38% 164,22% 208,68% 126,12% 190,07% 103,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...