Visa allt om Convoi HR AB
Visa allt om Convoi HR AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 734 1 565 1 420 1 212 1 158 1 198 699 4 181 31 865 30 272
Övrig omsättning 38 242 287 412 330 181 237 240 300 221
Rörelseresultat (EBIT) -27 -307 -681 -658 -715 -996 -1 457 -983 3 552 2 524
Resultat efter finansnetto -27 -572 -976 -715 -711 -929 -1 323 -981 3 673 2 606
Årets resultat 473 -572 -976 -715 -711 -244 -64 142 2 156 1 798
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 116 145 454 2 043 2 126 3 253 3 483 4 083 1 158 1 163
Omsättningstillgångar 3 675 3 997 4 510 4 180 5 309 5 699 7 107 7 405 15 828 11 494
Tillgångar 3 791 4 142 4 964 6 224 7 435 8 952 10 591 11 487 16 986 12 656
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 563 3 213 4 384 5 828 6 879 7 982 8 692 8 910 9 283 7 272
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 684 1 943 3 143 2 509
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 229 929 579 395 556 971 1 215 634 4 511 2 826
Skulder och eget kapital 3 791 4 142 4 964 6 224 7 435 8 952 10 591 11 487 16 986 12 656
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 1 027 310 472 465
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 180 937 928 483 790 0 0 289 401
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 629 540 335 455 532 664 147 531 594
Utdelning till aktieägare 360 0 0 0 0 0 0 154 514 0
Omsättning 1 772 1 807 1 707 1 624 1 488 1 379 936 4 421 32 165 30 493
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 734 783 710 606 579 1 198 699 4 181 15 933 15 136
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 287 918 744 653 482 1 338 1 699 407 651 708
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 -266 -623 -576 -588 -823 -1 425 -937 3 716 2 636
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,80% 10,21% 17,16% 4,66% -3,34% 71,39% -83,28% -86,88% 5,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,63% -7,34% 2,01% -10,57% -9,51% -10,37% -12,49% -8,25% 21,64% 20,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,38% -19,42% 7,04% -54,29% -61,05% -77,46% -189,27% -22,67% 11,54% 8,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 82,55% 18,90% 22,86% 16,85%
Rörelsekapital/omsättning 141,06% 196,04% 276,83% 312,29% 410,45% 394,66% 842,92% 161,95% 35,52% 28,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,61% 77,57% 88,32% 93,64% 92,52% 89,16% 86,83% 90,03% 67,97% 71,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 299,02% 430,25% 778,93% 1 058,23% 950,36% 586,92% 584,94% 1 167,98% 276,57% 368,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...