Visa allt om Olsson Bilsadelmakeri Aktiebolag
Visa allt om Olsson Bilsadelmakeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 757 5 537 3 779 3 278 3 264 3 486 3 457 2 802 2 846 2 211
Övrig omsättning 521 539 624 193 425 77 111 264 271 242
Rörelseresultat (EBIT) -404 1 393 449 213 300 343 359 330 394 252
Resultat efter finansnetto -399 1 401 456 231 323 358 374 382 359 260
Årets resultat -303 1 142 398 268 56 372 343 358 373 67
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 354 1 366 1 383 1 460 1 450 1 041 985 1 647 1 578 1 670
Omsättningstillgångar 1 922 3 844 2 211 2 145 1 956 2 365 2 297 1 856 1 701 1 307
Tillgångar 3 276 5 210 3 594 3 604 3 406 3 406 3 282 3 503 3 279 2 976
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 511 3 814 2 972 2 974 2 706 2 649 2 477 2 734 2 376 2 003
Obeskattade reserver 0 96 161 216 331 86 235 328 416 599
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 41 40 44 42
Kortfristiga skulder 765 1 300 461 414 369 670 529 401 443 332
Skulder och eget kapital 3 276 5 210 3 594 3 604 3 406 3 406 3 282 3 503 3 279 2 976
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 306 293 299 187
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 1 221 1 322 1 170 1 272 1 274 908 801 884 572
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 550 584 567 595 556 557 488 541 392
Utdelning till aktieägare 0 0 300 400 0 0 200 600 0 0
Omsättning 4 278 6 076 4 403 3 471 3 689 3 563 3 568 3 066 3 117 2 453
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 751 1 384 756 656 653 697 691 560 569 442
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 409 446 383 284 288 276 268 247 278 179
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -296 1 506 562 323 400 440 469 466 554 327
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,15% 46,52% 15,28% 0,43% -6,37% 0,84% 23,38% -1,55% 28,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,18% 26,91% 12,88% 6,44% 9,51% 10,51% 11,46% 10,96% 12,56% 8,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,62% 25,32% 12,25% 7,08% 9,93% 10,27% 10,88% 13,70% 14,48% 11,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,91% 57,11% 61,52% 59,18% 58,64% 61,45% 63,96% 65,38% 75,40% 63,41%
Rörelsekapital/omsättning 30,80% 45,95% 46,31% 52,81% 48,62% 48,62% 51,14% 51,93% 44,20% 44,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,65% 74,64% 86,19% 87,19% 86,61% 79,64% 80,75% 84,95% 81,60% 81,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 199,74% 259,38% 388,29% 417,15% 407,86% 274,63% 304,35% 359,60% 297,97% 274,70%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...