Visa allt om Air BP Sweden Aktiebolag
Visa allt om Air BP Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 114 771 2 556 749 1 917 756 2 088 327 1 799 702 1 614 800 1 060 279 823 946 1 419 224 1 183 572
Övrig omsättning 23 815 5 414 5 918 10 387 4 982 2 766 3 393 10 847 12 745 -
Rörelseresultat (EBIT) 37 087 -17 873 -33 259 -12 952 -13 953 22 281 11 415 19 302 -22 299 22 750
Resultat efter finansnetto 36 073 -18 098 -32 929 -13 214 -15 644 28 361 3 089 34 296 -23 402 21 871
Årets resultat 7 362 -6 536 -340 -451 -1 188 22 722 1 179 29 062 -16 750 19 561
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 117 833 115 991 46 564 30 288 22 596 41 182 44 034 52 178 39 133 40 967
Omsättningstillgångar 272 202 247 800 220 103 251 592 250 937 350 281 215 409 197 846 187 468 350 591
Tillgångar 390 035 363 791 266 667 281 879 273 534 391 463 259 443 250 024 226 601 391 558
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 255 53 893 60 429 60 769 61 220 62 408 39 686 118 507 89 445 106 194
Obeskattade reserver 45 007 18 826 18 826 18 547 25 861 29 178 29 016 30 190 30 505 31 676
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 283 773 291 072 187 412 202 563 186 453 299 877 190 741 101 327 106 651 253 688
Skulder och eget kapital 390 035 363 791 266 667 281 879 273 534 391 463 259 443 250 024 226 601 391 558
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 129 1 023 975 923 932 746 2 876 1 701 1 602 1 273
Varav tantiem till styrelse & VD 172 128 124 124 155 - - - - -
Löner till övriga anställda 15 358 10 041 6 981 6 207 6 184 5 096 5 183 6 734 5 612 5 988
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 753 6 132 4 246 3 497 3 469 2 787 4 651 6 965 4 878 4 717
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 80 000 0 0
Omsättning 2 138 586 2 562 163 1 923 674 2 098 714 1 804 684 1 617 566 1 063 672 834 793 1 431 969 1 183 572
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 17 13 13 12 11 11 13 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 111 304 150 397 147 520 160 641 149 975 146 800 96 389 63 380 109 171 91 044
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 325 1 025 958 831 876 807 1 173 1 201 969 947
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 44 289 -13 076 -31 708 -11 420 -12 272 23 972 13 198 20 973 -20 436 24 188
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,29% 33,32% -8,17% 16,04% 11,45% 52,30% 28,68% -41,94% 19,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,58% -4,95% -12,28% -4,60% -5,18% 7,88% 2,03% 13,85% -9,34% 6,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,77% -0,70% -1,71% -0,62% -0,79% 1,91% 0,50% 4,20% -1,49% 2,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 5,33% 2,58% 1,47% 2,02% 1,46% 3,26% 3,65% 5,02% 0,08% 5,32%
Rörelsekapital/omsättning -0,55% -1,69% 1,70% 2,35% 3,58% 3,12% 2,33% 11,71% 5,69% 8,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,71% 18,85% 28,17% 26,69% 29,35% 21,44% 23,54% 56,30% 49,17% 32,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,41% 70,54% 97,04% 64,13% 61,09% 48,24% 48,58% 70,65% 66,36% 47,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...