Visa allt om Aktiebolaget Båtmännen
Visa allt om Aktiebolaget Båtmännen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 416 5 408 4 852 4 883 4 372 4 415 4 277 3 684 3 205 3 110
Övrig omsättning - - - - - 95 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 474 732 513 628 516 467 408 377 28 82
Resultat efter finansnetto 472 732 513 635 564 402 409 377 28 83
Årets resultat 269 417 397 599 324 277 297 272 16 58
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 555 555 577 599 611 578 304 26 17 29
Omsättningstillgångar 1 236 1 152 888 812 568 437 570 749 410 465
Tillgångar 1 791 1 707 1 465 1 412 1 179 1 015 873 775 427 494
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 291 1 322 1 205 1 107 708 584 457 410 138 222
Obeskattade reserver 312 190 0 0 136 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 33 71 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 188 196 261 305 301 360 416 365 289 271
Skulder och eget kapital 1 791 1 707 1 465 1 412 1 179 1 015 873 775 427 494
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 484 400 499 728
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 2 765 2 747 2 577 2 348 2 460 1 917 1 448 1 274 1 041
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 358 1 154 1 128 1 035 1 030 952 943 826 822
Utdelning till aktieägare 1 000 300 300 300 200 200 150 250 0 100
Omsättning 5 416 5 408 4 852 4 883 4 372 4 510 4 277 3 684 3 205 3 110
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 8 8 7 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 677 676 607 610 547 552 611 614 458 444
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 560 524 496 471 429 442 480 471 379 372
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 474 732 535 650 538 489 414 388 39 98
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,15% 11,46% -0,63% 11,69% -0,97% 3,23% 16,10% 14,95% 3,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,47% 42,88% 35,02% 45,18% 48,43% 46,11% 46,85% 48,77% 6,79% 16,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,75% 13,54% 10,57% 13,07% 13,06% 10,60% 9,56% 10,26% 0,90% 2,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,35% 17,68% 12,92% 10,38% 6,11% 1,74% 3,60% 10,42% 3,78% 6,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,67% 86,13% 82,25% 78,40% 68,55% 57,54% 52,35% 52,90% 32,32% 44,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 657,45% 587,76% 340,23% 266,23% 188,70% 121,39% 137,02% 205,21% 141,87% 171,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...