Visa allt om Åvikens Trävaru Aktiebolag
Visa allt om Åvikens Trävaru Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 970 8 040 7 908 7 159 6 540 6 865 5 568 3 563 4 589 9 713
Övrig omsättning 1 146 253 72 69 69 403 187 166 252 359
Rörelseresultat (EBIT) 1 324 617 444 647 277 914 327 -354 497 1 021
Resultat efter finansnetto 1 393 722 452 661 284 896 302 -371 520 1 048
Årets resultat 602 484 361 302 251 260 143 1 319 356
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 809 6 125 6 360 4 496 3 521 3 992 3 164 2 858 2 273 2 493
Omsättningstillgångar 2 063 1 294 1 063 2 338 2 530 2 026 1 565 1 784 2 535 1 963
Tillgångar 8 872 7 419 7 423 6 834 6 051 6 017 4 729 4 642 4 807 4 456
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 990 3 889 3 405 3 044 2 742 2 492 2 232 2 089 2 089 1 770
Obeskattade reserver 2 667 2 046 1 952 1 966 1 692 1 751 1 209 1 103 1 480 1 411
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 215 1 485 2 066 1 824 1 616 1 775 1 288 1 451 1 239 1 276
Skulder och eget kapital 8 872 7 419 7 423 6 834 6 051 6 017 4 729 4 642 4 807 4 456
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 342 400 553 477
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 1 463 1 467 1 251 1 350 1 255 481 443 264 78
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 562 534 459 457 422 291 259 341 149
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 116 8 293 7 980 7 228 6 609 7 268 5 755 3 729 4 841 10 072
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 990 2 680 2 636 2 386 2 180 2 288 1 856 1 188 1 530 4 857
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 748 677 670 574 604 561 372 368 377 365
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 677 1 873 1 626 1 396 1 266 1 739 932 291 1 075 1 444
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,57% 1,67% 10,46% 9,46% -4,73% 23,29% 56,27% -22,36% -52,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,71% 9,77% 6,10% 9,96% 5,17% 15,52% 7,02% -7,37% 11,65% 24,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,54% 9,02% 5,73% 9,51% 4,79% 13,61% 5,96% -9,60% 12,20% 11,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,75% 90,90% 87,96% 97,44% 99,02% 98,81% 98,76% 96,80% 99,76% 42,08%
Rörelsekapital/omsättning -1,69% -2,38% -12,68% 7,18% 13,98% 3,66% 4,97% 9,35% 28,24% 7,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,42% 73,93% 66,38% 66,98% 65,92% 62,86% 66,04% 62,51% 65,63% 62,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,14% 87,14% 51,45% 128,18% 156,56% 114,14% 121,51% 122,88% 204,36% 153,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...