Visa allt om Rörbolaget i Smålandsstenar Aktiebolag
Visa allt om Rörbolaget i Smålandsstenar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 9 556 8 810 10 516 10 654 14 332 12 098 11 458 15 112 15 805 16 816
Övrig omsättning 19 19 - 6 36 158 51 10 33 -
Rörelseresultat (EBIT) 246 64 382 42 980 940 -409 1 358 1 737 1 554
Resultat efter finansnetto 223 51 357 22 981 937 -414 1 381 1 794 1 576
Årets resultat 10 269 467 211 668 439 7 866 1 019 918
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 184 341 480 354 435 442 603 739 625
Omsättningstillgångar 2 611 3 279 3 910 3 604 5 063 3 639 4 184 6 303 5 698 5 267
Tillgångar 2 661 3 464 4 251 4 085 5 417 4 074 4 625 6 906 6 437 5 892
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 670 660 891 424 1 314 645 1 706 2 559 2 514 2 294
Obeskattade reserver 518 1 018 1 323 1 609 1 943 1 986 1 764 2 216 2 067 1 720
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 613 560 162 266 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 859 1 225 1 875 1 786 2 161 1 442 1 155 2 131 1 857 1 878
Skulder och eget kapital 2 661 3 464 4 251 4 085 5 417 4 074 4 625 6 906 6 437 5 892
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 930 910 910 830
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 353 2 320 2 521 2 605 2 662 2 459 1 885 1 923 1 977 1 720
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 913 876 1 071 1 054 1 099 1 139 1 338 1 384 1 403 1 312
Utdelning till aktieägare 450 0 500 0 1 100 400 0 860 820 800
Omsättning 9 575 8 829 10 516 10 660 14 368 12 256 11 509 15 122 15 838 16 816
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 7 7 8 7 8 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 911 1 468 1 502 1 522 1 792 1 728 1 432 1 679 1 756 2 102
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 664 544 520 528 476 520 524 478 482 488
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 308 186 521 222 1 123 1 156 -248 1 545 1 990 1 710
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,47% -16,22% -1,30% -25,66% 18,47% 5,59% -24,18% -4,38% -6,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,28% 1,91% 9,03% 1,08% 18,11% 23,17% -8,84% 20,08% 27,95% 26,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,58% 0,75% 3,65% 0,41% 6,84% 7,80% -3,57% 9,18% 11,38% 9,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,07% 49,92% 48,55% 46,82% 41,16% 45,74% 43,49% 44,28% 45,55% 38,12%
Rörelsekapital/omsättning 18,33% 23,31% 19,35% 17,06% 20,25% 18,16% 26,44% 27,61% 24,30% 20,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,36% 41,98% 45,24% 39,41% 50,69% 51,76% 65,00% 60,16% 62,18% 59,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,64% 151,51% 133,33% 119,26% 158,49% 133,43% 204,42% 207,98% 222,89% 197,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...