Visa allt om Gunnar Dafgård Aktiebolag
Visa allt om Gunnar Dafgård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 521 331 2 286 151 2 112 529 2 033 226 1 977 895 2 039 550 2 026 864 1 948 686 1 899 244 1 977 991
Övrig omsättning 1 373 17 532 16 341 32 668 39 131 30 068 3 423 33 704 34 274 10 877
Rörelseresultat (EBIT) 62 616 137 573 114 447 119 498 42 695 34 403 -1 813 131 369 120 405 -26 899
Resultat efter finansnetto 58 965 133 217 110 362 114 551 40 284 31 549 -4 577 128 330 118 155 -29 678
Årets resultat 14 720 37 353 51 550 67 812 42 307 28 508 4 301 85 691 95 660 478
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 856 604 867 893 722 710 480 239 406 512 408 663 437 347 365 869 383 937 416 581
Omsättningstillgångar 861 116 801 696 804 531 988 318 969 862 953 610 900 078 971 931 824 906 732 575
Tillgångar 1 717 720 1 669 589 1 527 241 1 468 557 1 376 374 1 362 273 1 337 425 1 337 800 1 208 843 1 149 156
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 811 875 797 155 809 802 758 252 740 439 737 819 709 311 718 469 646 238 562 578
Obeskattade reserver 435 353 396 000 311 232 267 697 241 179 254 922 262 615 273 896 263 186 275 553
Avsättningar (tkr) 117 506 112 207 110 449 107 105 100 107 97 786 97 849 86 887 82 128 77 839
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 352 986 364 227 295 758 335 503 294 648 271 746 267 650 258 548 217 291 233 186
Skulder och eget kapital 1 717 720 1 669 589 1 527 241 1 468 557 1 376 374 1 362 273 1 337 425 1 337 800 1 208 843 1 149 156
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 672 2 036 1 986 1 986 1 920 1 620 840 840 800 888
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 359 120 327 283 314 458 294 133 297 799 303 174 322 890 285 946 272 600 297 474
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 150 416 129 299 119 448 113 909 107 886 116 270 121 477 109 532 101 657 109 707
Utdelning till aktieägare 8 500 0 10 000 0 0 39 686 0 13 460 13 460 12 000
Omsättning 2 522 704 2 303 683 2 128 870 2 065 894 2 017 026 2 069 618 2 030 287 1 982 390 1 933 518 1 988 868
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 022 1 012 950 915 943 956 1 086 977 951 1 086
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 467 2 259 2 224 2 222 2 097 2 133 1 866 1 995 1 997 1 821
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 500 453 459 448 432 440 410 406 394 376
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 162 105 224 797 182 048 183 408 112 082 102 328 65 977 192 860 185 179 41 548
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,29% 8,22% 3,90% 2,80% -3,02% 0,63% 4,01% 2,60% -3,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,71% 8,26% 7,52% 8,21% 3,24% 2,63% -0,03% 9,89% 10,03% -2,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,53% 6,03% 5,43% 5,93% 2,26% 1,75% -0,02% 6,79% 6,39% -1,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,15% 19,91% 18,71% 19,34% 16,53% 14,36% 15,59% 19,93% 18,10% 15,22%
Rörelsekapital/omsättning 20,15% 19,14% 24,08% 32,11% 34,14% 33,43% 31,20% 36,61% 31,99% 25,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,03% 66,25% 68,92% 65,85% 67,46% 67,95% 67,51% 68,79% 69,50% 66,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 159,12% 107,05% 117,04% 110,19% 138,46% 130,83% 127,23% 148,77% 142,23% 139,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...