Visa allt om Gunnar Dafgård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 3 696 236 3 039 099 2 887 000 3 098 509 2 808 785 2 521 331 2 286 151 2 112 529 2 033 226 1 977 895
Övrig omsättning 9 184 15 872 8 371 11 529 4 013 1 373 17 532 16 341 32 668 39 131
Rörelseresultat (EBIT) 73 750 133 238 143 026 168 682 105 789 62 616 137 573 114 447 119 498 42 695
Resultat efter finansnetto 40 613 146 924 137 352 165 605 112 565 58 965 133 217 110 362 114 551 40 284
Årets resultat 5 237 101 756 82 310 70 107 51 204 14 720 37 353 51 550 67 812 42 307
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 341 583 1 145 860 994 768 996 794 872 785 856 604 867 893 722 710 480 239 406 512
Omsättningstillgångar 1 128 306 1 132 661 1 109 187 996 870 957 323 861 116 801 696 804 531 988 318 969 862
Tillgångar 2 469 889 2 278 521 2 103 955 1 993 664 1 830 108 1 717 720 1 669 589 1 527 241 1 468 557 1 376 374
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 043 990 1 053 752 966 996 904 686 854 579 811 875 797 155 809 802 758 252 740 439
Obeskattade reserver 643 878 611 518 589 064 557 280 482 079 435 353 396 000 311 232 267 697 241 179
Avsättningar (tkr) 166 769 139 357 135 946 131 667 124 929 117 506 112 207 110 449 107 105 100 107
Långfristiga skulder 29 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 585 780 473 894 411 949 400 031 368 521 352 986 364 227 295 758 335 503 294 648
Skulder och eget kapital 2 469 889 2 278 521 2 103 955 1 993 664 1 830 108 1 717 720 1 669 589 1 527 241 1 468 557 1 376 374
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 3 722 3 063 1 431 1 431 1 431 1 672 2 036 1 986 1 986 1 920
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 524 435 435 832 425 828 430 655 391 201 359 120 327 283 314 458 294 133 297 799
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 211 308 197 591 183 359 189 622 166 996 150 416 129 299 119 448 113 909 107 886
Utdelning till aktieägare 25 000 0 0 0 20 000 8 500 0 10 000 0 0
Omsättning 3 705 420 3 054 971 2 895 371 3 110 038 2 812 798 2 522 704 2 303 683 2 128 870 2 065 894 2 017 026
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 316 1 175 1 177 1 181 1 103 1 022 1 012 950 915 943
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 809 2 586 2 453 2 624 2 547 2 467 2 259 2 224 2 222 2 097
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 562 542 519 526 507 500 453 459 448 432
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 207 570 257 326 263 410 180 210 206 312 162 105 224 797 182 048 183 408 112 082
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,62% 5,27% -6,83% 10,31% 11,40% 10,29% 8,22% 3,90% 2,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,07% 6,69% 6,81% 8,57% 6,43% 3,71% 8,26% 7,52% 8,21% 3,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,05% 5,02% 4,97% 5,51% 4,19% 2,53% 6,03% 5,43% 5,93% 2,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,67% 17,19% 16,51% 17,24% 16,42% 16,15% 19,91% 18,71% 19,34% 16,53%
Rörelsekapital/omsättning 14,68% 21,68% 24,15% 19,26% 20,96% 20,15% 19,14% 24,08% 32,11% 34,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,60% 67,18% 67,80% 67,18% 67,24% 67,03% 66,25% 68,92% 65,85% 67,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,60% 155,88% 182,67% 152,37% 175,54% 159,12% 107,05% 117,04% 110,19% 138,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!