Visa allt om Fontis Aktiebolag
Visa allt om Fontis Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 892 984 0 0 0 500 960 935 1 002 1 239
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 233 107 -17 -27 -37 -13 98 263 389 232
Resultat efter finansnetto 190 54 104 79 69 6 385 145 438 89 326
Årets resultat 148 42 104 79 35 6 772 552 366 -11 272
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 447 1 476 0 0 0 0 1 306 1 760 2 215 2 705
Omsättningstillgångar 199 171 530 549 478 7 920 1 502 3 576 2 821 2 737
Tillgångar 1 645 1 646 530 549 478 7 920 2 808 5 336 5 036 5 442
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 609 460 505 476 397 7 797 2 025 2 473 2 107 4 119
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 559 1 155 1 142 1 152
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 880 1 070 0 0 0 0 -10 1 531 1 550 0
Kortfristiga skulder 156 116 25 72 81 123 234 178 236 172
Skulder och eget kapital 1 645 1 646 530 549 478 7 920 2 808 5 336 5 036 5 442
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 174 0 - 0 0 - 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 32 0 - 0 0 - 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 984 87 75 0 7 434 1 000 0 0 2 001
Omsättning 1 892 984 0 0 0 500 960 935 1 002 1 239
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 0 - - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 892 984 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 485 207 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 290 162 -17 -27 -37 195 553 718 879 747
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 92,28% - - - -100,00% -47,92% 2,67% -6,69% -19,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,16% 6,50% - - - 80,61% 5,20% 9,56% 8,52% 6,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,32% 10,87% - - - 1 276,80% 15,21% 54,55% 42,81% 26,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,77% 76,83% - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,27% 5,59% - - - 1 559,40% 132,08% 363,42% 257,98% 207,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,02% 27,95% 95,28% 86,70% 83,05% 98,45% 86,79% 62,30% 58,17% 90,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,74% 121,55% 2 120,00% 762,50% 590,12% 6 439,02% 641,88% 2 008,99% 1 195,34% 1 591,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...