Visa allt om Spendrups Bryggeriaktiebolag
Visa allt om Spendrups Bryggeriaktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 3 484 500 4 865 600 3 322 400 3 263 700 3 056 500 2 967 200 3 002 800 3 085 600 2 955 500 2 698 600
Övrig omsättning - - - - - - - - - 48 000
Rörelseresultat (EBIT) 258 700 146 000 259 400 257 300 152 400 95 500 157 500 184 600 97 500 107 700
Resultat efter finansnetto 242 100 121 100 252 000 215 300 106 700 66 100 141 400 195 000 100 200 94 000
Årets resultat 89 000 87 600 199 000 165 700 83 100 68 000 95 200 144 600 65 700 73 600
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 184 200 1 810 300 1 971 300 1 822 700 1 644 800 1 462 900 1 196 900 1 147 700 1 145 300 1 083 300
Omsättningstillgångar 1 325 500 1 200 000 1 195 000 1 158 900 1 124 600 1 136 100 1 047 500 1 070 100 917 700 765 600
Tillgångar 3 509 700 3 010 300 3 166 300 2 981 600 2 769 400 2 599 000 2 244 400 2 217 800 2 063 000 1 848 900
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 389 400 1 320 400 1 232 800 1 048 600 884 900 808 000 742 100 751 400 634 300 592 100
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 67 800 0 225 600 0 197 100 198 000 97 600 95 200 197 200 0
Långfristiga skulder 1 099 800 798 600 853 600 1 157 100 923 500 932 500 672 300 622 600 564 800 655 000
Kortfristiga skulder 952 700 891 300 854 300 775 900 763 900 660 500 732 400 748 600 666 700 601 800
Skulder och eget kapital 3 509 700 3 010 300 3 166 300 2 981 600 2 769 400 2 599 000 2 244 400 2 217 800 2 063 000 1 848 900
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 14 100 21 000 24 600 29 500 29 500 24 500 25 400 27 200 26 500 24 800
Varav tantiem till styrelse & VD 1 400 3 200 4 900 - 700 1 300 4 6 800 6 500 -
Löner till övriga anställda 427 100 401 700 356 500 347 600 323 600 357 700 332 700 326 400 360 200 337 200
Varav resultatlön till övriga anställda 6 400 18 000 11 400 - 12 200 1 000 1 700 6 600 5 700 -
Sociala kostnader 202 500 165 800 162 600 157 000 152 400 152 700 183 600 175 500 166 100 156 600
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 484 500 4 865 600 3 322 400 3 263 700 3 056 500 2 967 200 3 002 800 3 085 600 2 955 500 2 746 600
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 012 879 890 857 914 990 986 972 1 138 1 169
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 443 5 535 3 733 3 808 3 344 2 997 3 045 3 174 2 597 2 308
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 636 670 611 623 553 540 549 544 486 444
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 506 000 1 845 300 467 900 435 400 322 400 278 200 272 700 307 900 217 600 212 300
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,38% 46,45% 1,80% 6,78% 3,01% -1,19% -2,68% 4,40% 9,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,54% 4,96% 8,51% 8,73% 5,63% 3,88% 7,61% 9,64% 5,78% 6,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,59% 3,07% 8,11% 7,98% 5,10% 3,40% 5,68% 6,93% 4,03% 4,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,14% 26,08% 37,83% 38,73% 35,62% 33,54% 35,31% 34,40% 30,26% 33,25%
Rörelsekapital/omsättning 10,70% 6,34% 10,25% 11,74% 11,80% 16,03% 10,49% 10,42% 8,49% 6,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,59% 43,86% 38,94% 35,17% 31,95% 31,09% 33,06% 33,88% 30,75% 32,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,41% 97,31% 105,85% 115,29% 114,36% 130,78% 110,54% 110,01% 103,49% 95,06%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 3 085 400 4 330 400 2 965 200 2 975 800 2 851 700 2 737 700 2 809 800 2 908 400 2 835 600 2 354 200
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 153 700 73 100 134 500 137 800 31 800 6 300 76 200 115 800 24 800 71 200
Resultat efter finansnetto 139 600 45 600 129 600 104 500 -6 700 -10 600 65 000 126 600 27 800 66 400
Årets resultat 72 100 69 400 95 000 98 000 49 600 25 100 68 300 69 900 8 600 14 400
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 950 100 1 562 700 1 654 500 1 615 700 1 441 600 1 322 700 1 087 700 1 003 000 998 100 1 010 800
Omsättningstillgångar 1 299 400 1 139 100 1 196 300 1 131 500 1 049 200 1 079 300 986 000 1 032 300 878 000 740 800
Tillgångar 3 249 500 2 701 800 2 850 800 2 747 200 2 490 800 2 402 000 2 073 700 2 035 300 1 876 100 1 751 600
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 811 900 759 800 690 400 603 800 514 200 473 100 448 000 484 300 402 800 392 800
Obeskattade reserver 634 000 617 500 570 400 448 400 376 900 353 200 342 900 318 900 288 500 284 600
Avsättningar (tkr) 67 800 68 700 76 300 86 400 88 000 97 400 97 600 95 200 116 200 114 500
Långfristiga skulder 832 200 442 400 685 100 823 400 822 000 840 000 440 600 387 400 410 900 386 000
Kortfristiga skulder 903 600 813 400 828 600 785 200 689 700 638 300 744 600 749 500 657 700 573 700
Skulder och eget kapital 3 249 500 2 701 800 2 850 800 2 747 200 2 490 800 2 402 000 2 073 700 2 035 300 1 876 100 1 751 600
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 6 100 17 200 15 700 18 300 14 500 14 800 16 100 13 100 18 200 11 800
Varav tantiem till styrelse & VD 1 300 3 200 3 500 - 5 600 - 3 400 3 500 5 000 -
Löner till övriga anställda 405 700 381 300 345 800 341 500 318 200 352 600 327 100 327 800 355 800 306 900
Varav resultatlön till övriga anställda 6 300 16 900 10 400 - 10 200 800 2 400 8 700 5 600 -
Sociala kostnader 187 400 153 100 151 600 148 000 149 200 144 900 145 100 168 500 160 300 141 600
Utdelning till aktieägare 25 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 085 400 4 330 400 2 965 200 2 975 800 2 851 700 2 737 700 2 809 800 2 908 400 2 835 600 2 354 200
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 965 838 850 857 889 968 963 951 1 117 1 038
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 197 5 168 3 488 3 472 3 208 2 828 2 918 3 058 2 539 2 268
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 621 658 604 593 542 529 507 536 478 443
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 334 400 252 200 297 000 389 900 165 100 115 200 162 300 204 400 123 000 153 600
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,75% 46,04% -0,36% 4,35% 4,16% -2,57% -3,39% 2,57% 20,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,91% 2,83% 5,07% 5,13% 1,42% 0,76% 4,21% 6,88% 2,33% 5,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,17% 1,76% 4,87% 4,73% 1,24% 0,67% 3,11% 4,81% 1,54% 3,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,62% 23,38% 34,19% 35,77% 34,31% 32,67% 34,64% 34,17% 26,80% 33,72%
Rörelsekapital/omsättning 12,83% 7,52% 12,40% 11,64% 12,61% 16,11% 8,59% 9,72% 7,77% 7,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,20% 45,95% 39,82% 34,71% 32,45% 30,53% 33,79% 35,34% 32,80% 34,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,02% 110,12% 117,37% 116,26% 122,36% 132,12% 105,57% 109,33% 103,19% 100,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...