Visa allt om Trelleborgs Polyfoto Aktiebolag
Visa allt om Trelleborgs Polyfoto Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 317 1 545 1 860 1 891 1 691 1 466 1 661 1 682 1 796 1 950
Övrig omsättning - - 41 - - - - 68 - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 -47 193 140 84 35 90 54 -23 101
Resultat efter finansnetto -29 -60 125 122 52 -2 54 20 -70 59
Årets resultat -29 -53 98 93 41 1 6 0 2 49
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 12 23 33 48 44 32 56 72 85
Omsättningstillgångar 764 776 819 725 705 713 731 706 704 758
Tillgångar 768 788 840 758 753 757 764 762 776 842
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 380 408 462 364 291 264 294 288 288 285
Obeskattade reserver 0 0 8 8 0 0 5 0 0 111
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 190 198 209 203 276 288 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 198 181 163 184 186 204 465 474 489 446
Skulder och eget kapital 768 788 840 758 753 757 764 762 776 842
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 204 202 216 139
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 611 669 567 489 428 274 317 301 343
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 196 184 164 149 126 149 149 147 148
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 317 1 545 1 901 1 891 1 691 1 466 1 661 1 750 1 796 1 950
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 659 773 930 946 846 733 554 561 599 488
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 309 413 430 373 323 280 208 221 225 159
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -7 -37 203 156 103 52 114 96 27 148
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,76% -16,94% -1,64% 11,83% 15,35% -11,74% -1,25% -6,35% -7,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,95% -5,96% 16,55% 18,47% 11,16% 4,62% 11,78% 7,09% -2,84% 12,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,14% -3,04% 7,47% 7,40% 4,97% 2,39% 5,42% 3,21% -1,22% 5,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,08% 83,24% 84,62% 79,96% 75,40% 77,42% 81,28% 81,15% 68,10% 66,56%
Rörelsekapital/omsättning 42,98% 38,51% 35,27% 28,61% 30,69% 34,72% 16,01% 13,79% 11,97% 16,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,48% 51,78% 55,74% 48,84% 38,65% 34,87% 38,96% 37,80% 37,11% 43,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 278,28% 287,29% 322,09% 252,17% 240,86% 169,12% 62,37% 44,30% 41,72% 38,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...