Visa allt om Väsby Färghall Aktiebolag
Visa allt om Väsby Färghall Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 420 10 930 8 768 8 048 7 298 7 547 6 545 6 688 6 580 6 286
Övrig omsättning - - - - - 57 41 15 140 -
Rörelseresultat (EBIT) 445 644 -175 102 202 -298 189 366 72 126
Resultat efter finansnetto 442 639 -176 115 219 -305 183 354 61 122
Årets resultat 318 386 -177 36 130 -165 128 199 20 61
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 208 186 116 90 118 88 75 102 191 188
Omsättningstillgångar 3 338 2 832 2 314 2 212 2 143 1 832 1 566 1 480 1 408 1 410
Tillgångar 3 546 3 018 2 430 2 302 2 260 1 921 1 642 1 582 1 599 1 598
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 344 1 026 640 817 781 651 816 688 590 570
Obeskattade reserver 222 222 97 97 49 0 140 136 59 33
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 130 130 130 130 150 168 83 100 191 0
Kortfristiga skulder 1 850 1 640 1 563 1 258 1 280 1 102 602 658 759 996
Skulder och eget kapital 3 546 3 018 2 430 2 302 2 260 1 921 1 642 1 582 1 599 1 598
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 300 278 225 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 1 622 1 458 1 135 773 1 160 562 358 575 735
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 632 586 404 356 496 378 295 395 376
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Omsättning 12 420 10 930 8 768 8 048 7 298 7 604 6 586 6 703 6 720 6 286
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 3 3 2 2 - 2 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 484 2 186 2 923 2 683 3 649 3 774 - 3 344 2 193 1 572
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 587 457 732 539 600 845 - 473 404 359
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 493 673 -152 130 240 -264 218 480 133 199
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,63% 24,66% 8,95% 10,28% -3,30% 15,31% -2,14% 1,64% 4,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,58% 21,37% -7,20% 5,21% 10,27% -15,51% 11,51% 23,14% 4,57% 7,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,59% 5,90% -2,00% 1,49% 3,18% -3,95% 2,89% 5,47% 1,11% 2,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,07% 45,48% 45,84% 45,07% 49,47% 47,89% 49,15% 46,23% 42,10% 42,71%
Rörelsekapital/omsättning 11,98% 10,91% 8,57% 11,85% 11,83% 9,67% 14,73% 12,29% 9,86% 6,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,79% 39,73% 29,45% 38,78% 36,16% 33,89% 55,98% 49,83% 39,55% 37,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,92% 68,35% 41,97% 63,04% 46,88% 46,10% 43,69% 43,92% 37,94% 53,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...