Visa allt om Linné Kontorsmaskiner AB
Visa allt om Linné Kontorsmaskiner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 30 735 29 683 25 948 21 598 21 179 22 168 11 439 8 368 13 516 12 070
Övrig omsättning 3 9 - - - - - 1 277 71
Rörelseresultat (EBIT) 2 482 2 201 1 554 1 635 679 1 151 335 -447 724 726
Resultat efter finansnetto 2 481 2 179 1 590 1 681 723 1 151 349 -430 767 743
Årets resultat 1 919 1 661 1 227 1 797 364 591 160 1 399 383
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 44 0 21 41 62 84 48 74 82
Omsättningstillgångar 7 107 6 636 4 829 7 832 6 526 10 729 4 538 4 493 4 806 4 386
Tillgångar 7 140 6 680 4 829 7 853 6 567 10 790 4 622 4 542 4 880 4 468
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 953 3 034 1 528 3 880 2 483 2 519 1 928 1 768 1 767 1 750
Obeskattade reserver 0 0 0 0 810 610 297 191 640 441
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 187 3 647 3 301 3 973 3 275 7 661 2 397 2 583 2 473 2 277
Skulder och eget kapital 7 140 6 680 4 829 7 853 6 567 10 790 4 622 4 542 4 880 4 468
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 313 465 425 392
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 875 1 620 1 542 1 150 1 682 1 571 622 300 416 295
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 797 718 781 1 143 1 366 1 308 337 470 305 346
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 155 3 579 400 400 0 0 0 382
Omsättning 30 738 29 692 25 948 21 598 21 179 22 168 11 439 8 369 13 793 12 141
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 147 5 937 6 487 5 400 5 295 5 542 3 813 2 789 4 505 4 023
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 572 517 637 596 811 769 489 443 445 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 493 2 212 1 575 1 656 700 1 174 360 -421 750 755
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,54% 14,39% 20,14% 1,98% -4,46% 93,79% 36,70% -38,09% 11,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,78% 32,95% 32,99% 21,42% 11,07% 10,68% 7,62% -9,45% 15,76% 16,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,08% 7,42% 6,14% 7,79% 3,43% 5,20% 3,08% -5,13% 5,69% 6,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,95% 20,12% 19,05% 23,69% 23,83% 22,69% 23,98% 23,32% 21,93% 24,33%
Rörelsekapital/omsättning 12,75% 10,07% 5,89% 17,87% 15,35% 13,84% 18,72% 22,83% 17,26% 17,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,36% 45,42% 31,64% 49,41% 46,90% 27,51% 46,45% 41,95% 45,65% 46,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 212,43% 166,14% 135,93% 151,32% 158,14% 117,49% 103,63% 146,42% 100,85% 104,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...