Visa allt om Allmogesnickerier Fönstersnickeri i Tänger AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 15 946 13 198 9 711 9 864 7 239 7 035 7 390 7 709 7 294 6 923
Övrig omsättning 70 371 100 48 52 302 329 292 260 273
Rörelseresultat (EBIT) 3 324 2 419 578 1 463 -3 885 -1 123 -363 56 -316 -724
Resultat efter finansnetto 3 330 2 419 578 1 463 -3 887 -1 252 -399 -62 -427 -819
Årets resultat 2 111 903 5 4 227 -3 887 -1 252 -399 -62 -427 -819
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 560 7 237 7 756 3 040 3 159 311 418 665 880 680
Omsättningstillgångar 8 614 6 921 3 280 7 118 1 984 4 049 4 748 4 885 4 824 4 950
Tillgångar 15 174 14 158 11 036 10 158 5 143 4 361 5 166 5 550 5 704 5 630
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 932 5 821 4 918 4 913 686 1 072 2 324 2 723 2 785 3 212
Obeskattade reserver 4 270 3 580 2 300 975 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 23 101 165 216 266 0
Långfristiga skulder 0 0 2 381 2 696 2 376 1 615 1 215 1 170 1 215 594
Kortfristiga skulder 2 972 4 757 1 437 1 575 2 059 1 572 1 462 1 441 1 438 1 825
Skulder och eget kapital 15 174 14 158 11 036 10 158 5 143 4 361 5 166 5 550 5 704 5 630
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - 424
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 - - 3 543 3 567 2 828
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 - - 1 220 1 098 1 126
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 016 13 569 9 811 9 912 7 291 7 337 7 719 8 001 7 554 7 196
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 595 1 320 971 986 658 640 672 701 729 692
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 497 448 405 432 413 470 457 445 472 444
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 105 3 185 846 1 710 -3 820 -1 080 -306 121 -238 -634
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,82% 35,91% -1,55% 36,26% 2,90% -4,80% -4,14% 5,69% 5,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,95% 17,09% 5,24% 14,40% -75,17% -25,80% -6,95% 1,03% -5,35% -12,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,88% 18,33% 5,95% 14,83% -53,41% -15,99% -4,86% 0,74% -4,18% -10,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,87% 64,65% 63,74% 67,16% 53,12% 72,35% 73,84% 77,60% 75,65% 74,06%
Rörelsekapital/omsättning 35,38% 16,40% 18,98% 56,19% -1,04% 35,21% 44,47% 44,68% 46,42% 45,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,22% 60,84% 60,82% 55,85% 13,34% 24,58% 44,99% 49,06% 48,83% 57,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 214,60% 99,14% 124,91% 349,33% 48,13% 19,53% 47,88% 58,43% 46,59% 36,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!