Visa allt om Euromaster Aktiebolag
Visa allt om Euromaster Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 179 996 1 226 561 1 190 597 1 135 539 1 143 363 1 149 915 1 084 083 958 491 993 197 986 788
Övrig omsättning 17 089 18 628 23 032 30 786 22 878 26 351 23 046 21 235 11 514 703
Rörelseresultat (EBIT) -7 583 15 627 21 209 11 137 17 506 44 622 26 770 25 189 35 490 56 817
Resultat efter finansnetto -16 465 13 497 18 797 9 435 13 555 35 043 24 778 23 588 30 752 50 504
Årets resultat -13 162 10 707 16 501 6 680 9 530 23 712 17 542 23 907 16 853 33 656
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 73 551 75 827 72 418 84 555 74 633 87 170 80 929 78 287 88 343 83 413
Omsättningstillgångar 397 610 463 382 431 754 393 262 395 540 372 473 337 787 272 664 357 908 324 393
Tillgångar 471 161 539 209 504 172 477 817 470 173 459 643 418 716 350 951 446 251 407 806
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 49 622 75 637 77 919 69 754 78 092 85 994 75 282 76 740 65 333 68 479
Obeskattade reserver 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 6 500 16 300 8 800
Avsättningar (tkr) 1 675 1 783 2 193 2 334 2 476 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 125 000 125 000 0 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000
Kortfristiga skulder 289 964 331 889 419 160 315 829 299 705 283 749 253 534 182 711 279 618 245 527
Skulder och eget kapital 471 161 539 209 504 172 477 817 470 173 459 643 418 716 350 951 446 251 407 806
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 2 296 1 475 2 617 2 319 1 932 2 097 923
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 176 290 185 317 184 379 181 079 175 625 170 282 155 510 148 061 142 336 127 977
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 69 198 69 964 61 606 65 646 62 403 61 565 56 722 64 486 62 314 57 441
Utdelning till aktieägare 0 12 854 12 989 6 607 15 018 30 000 13 000 19 000 12 500 20 000
Omsättning 1 197 085 1 245 189 1 213 629 1 166 325 1 166 241 1 176 266 1 107 129 979 726 1 004 711 987 491
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 441 467 440 474 469 457 452 457 485 422
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 676 2 626 2 706 2 396 2 438 2 516 2 398 2 097 2 048 2 338
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 577 566 599 556 539 543 495 467 443 443
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 105 33 061 38 542 30 216 35 418 60 830 58 020 43 358 53 910 72 517
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,80% 3,02% 4,85% -0,68% -0,57% 6,07% 13,10% -3,49% 0,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,52% 2,97% 4,41% 2,89% 3,98% 8,67% 6,68% 7,61% 8,30% 13,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,61% 1,31% 1,87% 1,22% 1,63% 3,46% 2,58% 2,79% 3,73% 5,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,14% 41,44% 41,30% 41,01% 39,70% 40,78% 40,60% 41,24% 42,34% 40,93%
Rörelsekapital/omsättning 9,12% 10,72% 1,06% 6,82% 8,38% 7,72% 7,77% 9,38% 7,88% 7,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,34% 14,74% 16,21% 15,40% 17,38% 19,49% 18,84% 23,23% 17,27% 18,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,86% 83,82% 69,35% 76,80% 83,77% 82,38% 92,27% 101,45% 90,02% 92,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...