Visa allt om Klässbols Linneväveri Aktiebolag
Visa allt om Klässbols Linneväveri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-02 2016-02 2015-02 2014-02 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 20 983 20 123 20 186 18 308 19 428 19 573 19 691 19 687 17 771 18 832
Övrig omsättning 318 433 367 - 2 81 - - 51 34
Rörelseresultat (EBIT) 1 765 583 -572 804 442 47 1 405 1 175 -1 036 1 038
Resultat efter finansnetto 1 537 328 -822 604 128 -283 1 215 1 008 -1 367 712
Årets resultat 858 0 -152 452 139 -133 456 101 -327 287
Balansräkningar (tkr)
2017-02 2016-02 2015-02 2014-02 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 339 2 663 3 595 3 144 3 904 4 800 4 865 5 506 5 517 5 754
Omsättningstillgångar 13 256 11 241 11 567 11 760 12 331 11 644 11 749 12 607 11 042 11 869
Tillgångar 15 595 13 904 15 162 14 904 16 235 16 444 16 614 18 113 16 559 17 623
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 754 1 896 1 896 2 448 1 996 1 857 1 990 2 734 2 633 3 560
Obeskattade reserver 1 564 1 168 878 1 548 1 571 1 654 1 804 1 258 360 1 401
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 500 7 500 8 520 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500
Kortfristiga skulder 3 777 3 340 3 868 3 408 5 168 5 433 5 320 6 621 6 066 5 162
Skulder och eget kapital 15 595 13 904 15 162 14 904 16 235 16 444 16 614 18 113 16 559 17 623
Löner & utdelning (tkr)
2017-02
2016-02
2015-02
2014-02
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 1 818 1 846 1 980 2 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 8 061 8 065 6 899 7 497 7 602 5 113 5 195 5 134 5 004
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 3 438 3 317 3 019 3 297 3 305 2 809 2 970 3 066 2 960
Utdelning till aktieägare 400 0 0 400 0 0 0 1 200 0 600
Omsättning 21 301 20 556 20 553 18 308 19 430 19 654 19 691 19 687 17 822 18 866
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 24 25 25 25 26 26 28 28 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 874 838 807 732 777 753 757 703 635 673
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 484 487 464 404 438 431 382 365 372 362
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 193 1 603 471 1 564 1 408 1 041 2 266 2 101 -137 1 894
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,27% -0,31% 10,26% -5,76% -0,74% -0,60% 0,02% 10,78% -5,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,35% 4,24% -3,76% 5,44% 2,75% 0,35% 8,49% 6,49% -6,19% 5,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,44% 2,93% -2,82% 4,43% 2,30% 0,29% 7,17% 5,97% -5,77% 5,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,54% 78,27% 75,65% 78,76% 80,38% 78,43% 79,69% 78,24% 74,01% 73,16%
Rörelsekapital/omsättning 45,17% 39,26% 38,14% 45,62% 36,87% 31,73% 32,65% 30,41% 28,00% 35,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,48% 20,19% 17,02% 24,53% 19,43% 18,71% 19,98% 20,21% 17,47% 25,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,46% 67,54% 60,78% 66,23% 37,19% 27,98% 32,73% 50,76% 32,26% 42,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...