Visa allt om Hamu Glasmästeri Aktiebolag
Visa allt om Hamu Glasmästeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 560 4 182 3 522 3 649 3 427 3 791 4 116 3 469 3 899 4 233
Övrig omsättning 157 152 57 58 21 50 50 38 46 50
Rörelseresultat (EBIT) 469 259 285 311 -46 172 322 198 272 605
Resultat efter finansnetto 469 260 288 342 -41 179 341 208 265 596
Årets resultat 349 202 215 289 12 150 231 140 167 325
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 598 402 434 396 404 434 452 488 522 561
Omsättningstillgångar 2 337 2 359 2 137 1 969 1 874 2 145 2 263 1 777 1 715 1 944
Tillgångar 2 935 2 761 2 571 2 365 2 278 2 580 2 715 2 266 2 237 2 506
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 746 1 497 1 495 1 430 1 241 1 379 1 379 1 248 1 157 1 091
Obeskattade reserver 427 482 482 472 503 561 590 580 570 543
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 69 31 30 292
Kortfristiga skulder 762 782 594 463 535 639 677 407 480 581
Skulder och eget kapital 2 935 2 761 2 571 2 365 2 278 2 580 2 715 2 266 2 237 2 506
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 371 374 352 336
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 1 320 980 1 107 1 104 1 244 835 655 674 753
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 539 392 493 452 485 429 386 397 399
Utdelning till aktieägare 1 000 100 200 150 100 150 150 100 0 0
Omsättning 4 717 4 334 3 579 3 707 3 448 3 841 4 166 3 507 3 945 4 283
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 912 1 046 881 912 857 948 1 029 867 975 1 058
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 381 466 345 402 392 435 428 376 394 384
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 486 267 293 319 -16 190 358 232 317 666
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,04% 18,74% -3,48% 6,48% -9,60% -7,90% 18,65% -11,03% -7,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,98% 9,45% 11,20% 14,46% -1,80% 6,94% 12,56% 9,18% 12,70% 24,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,29% 6,24% 8,18% 9,37% -1,20% 4,72% 8,28% 6,00% 7,28% 14,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,49% 67,29% 61,93% 65,06% 61,69% 62,81% 61,69% 59,27% 60,04% 61,71%
Rörelsekapital/omsättning 34,54% 37,71% 43,81% 41,27% 39,07% 39,73% 38,53% 39,49% 31,67% 32,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,84% 67,84% 72,77% 76,03% 70,75% 69,48% 66,81% 73,94% 70,07% 59,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 263,12% 248,72% 296,13% 336,29% 271,78% 264,79% 276,37% 351,84% 257,08% 250,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...