Visa allt om Nils A. Jönsson Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Nils A. Jönsson Åkeri Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 77 013 80 067 81 896 84 513 90 204 82 779 78 284 83 731 93 873 81 313
Övrig omsättning 727 245 170 376 252 83 281 515 185 340
Rörelseresultat (EBIT) -4 786 820 2 133 3 931 677 3 368 5 269 3 598 4 808 4 258
Resultat efter finansnetto -4 836 700 1 900 3 508 27 2 931 4 962 2 778 3 822 3 686
Årets resultat -3 803 560 1 494 2 668 33 2 174 3 679 2 029 2 772 2 684
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 257 32 513 32 883 37 231 44 285 42 617 33 787 38 198 38 825 32 839
Omsättningstillgångar 18 618 19 905 19 147 19 629 18 005 19 471 19 439 13 906 17 441 13 357
Tillgångar 49 875 52 418 52 031 56 860 62 290 62 089 53 226 52 105 56 266 46 195
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 412 22 965 23 905 23 411 19 900 21 153 19 715 15 867 13 930 11 249
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 435 4 519 4 566 4 610 5 153 5 170 4 508 0 4 218 3 343
Långfristiga skulder 9 475 8 111 7 352 9 632 14 897 15 034 9 700 12 782 15 691 12 328
Kortfristiga skulder 18 553 16 823 16 208 19 207 22 340 20 731 19 301 18 702 22 428 19 276
Skulder och eget kapital 49 875 52 418 52 031 56 860 62 290 62 089 53 226 52 105 56 266 46 195
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 1 569 1 180 1 365 1 367 1 272 1 054 1 083 1 045 1 448 543
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 26 772 26 213 26 342 27 832 29 017 24 627 22 257 26 037 27 049 24 432
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 400 8 479 9 043 9 031 9 993 9 045 8 538 10 115 10 442 9 735
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 77 740 80 312 82 066 84 889 90 456 82 862 78 565 84 246 94 058 81 653
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 86 74 83 91 95 90 71 98 103 80
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 896 1 082 987 929 950 920 1 103 854 911 1 016
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 456 486 444 423 427 388 451 381 381 439
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 199 8 483 9 812 11 979 8 260 9 943 11 512 10 028 10 230 9 045
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,81% -2,23% -3,10% -6,31% 8,97% 5,74% -6,51% -10,80% 15,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,31% 1,84% 4,45% 7,27% 1,52% 5,68% 10,15% 7,23% 8,77% 9,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,03% 1,20% 2,83% 4,89% 1,05% 4,26% 6,90% 4,50% 5,26% 5,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,08% 3,85% 3,59% 0,50% -4,81% -1,52% 0,18% -5,73% -5,31% -7,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,92% 43,81% 45,94% 41,17% 31,95% 34,07% 37,04% 37,02% 24,76% 24,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,35% 118,32% 118,13% 102,20% 80,60% 93,92% 100,71% 74,36% 77,76% 69,29%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 73 082 73 024 75 104 78 900 85 537 80 536 77 217 83 731 93 873 81 313
Övrig omsättning 727 245 170 376 249 83 281 515 185 152
Rörelseresultat (EBIT) -8 161 -5 541 -3 908 -1 039 -2 896 2 291 4 564 3 642 4 801 3 998
Resultat efter finansnetto -8 223 -5 669 -4 156 -1 471 299 2 832 4 246 2 827 3 835 3 442
Årets resultat 15 721 1 634 1 589 48 181 3 203 638 506 439
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 851 31 987 32 236 36 464 43 397 42 186 33 210 37 445 37 895 31 712
Omsättningstillgångar 17 737 18 513 17 845 18 356 16 840 18 375 18 559 14 176 17 665 13 565
Tillgångar 48 588 50 500 50 081 54 820 60 237 60 561 51 769 51 621 55 560 45 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 600 6 335 7 114 6 480 4 892 5 843 6 663 3 579 3 032 2 618
Obeskattade reserver 15 200 19 989 20 265 20 505 19 255 19 005 16 403 16 478 14 503 11 349
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 475 8 024 7 091 9 198 14 289 15 034 9 700 12 713 15 415 11 846
Kortfristiga skulder 18 313 16 151 15 610 18 637 21 802 20 678 19 003 18 851 22 609 19 464
Skulder och eget kapital 48 588 50 500 50 081 54 820 60 237 60 561 51 769 51 621 55 560 45 277
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 1 569 1 180 1 365 1 367 1 272 1 054 1 083 1 045 1 448 543
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 26 772 26 213 26 342 27 832 29 017 24 627 22 257 26 037 27 049 24 432
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 400 8 479 9 043 9 031 9 993 9 045 8 538 10 115 10 442 9 735
Utdelning till aktieägare 0 750 1 500 1 000 0 1 000 1 000 120 91 91
Omsättning 73 809 73 269 75 274 79 276 85 786 80 619 77 498 84 246 94 058 81 465
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 86 74 83 91 95 90 71 98 103 80
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 850 987 905 867 900 895 1 088 854 911 1 016
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 456 486 444 423 427 388 451 381 381 439
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 297 2 001 3 650 6 888 4 618 8 719 10 630 9 896 10 047 8 589
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,08% -2,77% -4,81% -7,76% 6,21% 4,30% -7,78% -10,80% 15,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,53% -10,72% -7,50% -1,58% 1,99% 5,66% 9,05% 7,36% 8,84% 9,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,99% -7,41% -5,00% -1,10% 1,40% 4,26% 6,07% 4,54% 5,23% 5,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,79% 3,23% 2,98% -0,36% -5,80% -2,86% -0,58% -5,58% -5,27% -7,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,93% 43,42% 45,77% 39,39% 31,68% 32,78% 36,22% 29,92% 24,25% 23,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,85% 114,62% 114,32% 98,49% 77,24% 88,86% 97,66% 75,20% 78,13% 69,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...