Visa allt om Anders Johansson Teknik och Dataservice AB
Visa allt om Anders Johansson Teknik och Dataservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 893 1 880 1 800 1 816 2 032 1 602 2 120 2 391 2 690 2 666
Övrig omsättning 16 - - - - - 24 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 86 80 47 117 172 -3 74 -132 76 23
Resultat efter finansnetto 81 77 40 109 158 -24 58 -152 47 -2
Årets resultat 20 57 17 58 89 -24 58 -111 2 6
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 232 42 64 86 108 130 152 25 41 59
Omsättningstillgångar 680 645 535 552 465 305 444 584 675 794
Tillgångar 913 687 599 638 573 435 596 609 717 853
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 275 275 239 227 169 80 104 45 157 154
Obeskattade reserver 168 114 110 93 58 0 0 0 41 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 123 0 0 9 52 97 143 86 105 133
Kortfristiga skulder 347 298 250 309 293 258 350 477 414 565
Skulder och eget kapital 913 687 599 638 573 435 596 609 717 853
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 324 300 275 275 284 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 384 361 351 12 13 71 189 191 172
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 141 132 132 124 120 133 177 178 150
Utdelning till aktieägare 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 909 1 880 1 800 1 816 2 032 1 602 2 144 2 391 2 690 2 666
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 893 1 880 1 800 1 816 2 032 1 602 1 060 1 196 1 345 1 333
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 530 535 501 498 465 437 240 323 330 291
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 120 102 69 139 194 19 76 -116 93 42
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,69% 4,44% -0,88% -10,63% 26,84% -24,43% -11,33% -11,12% 0,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,42% 11,64% 7,85% 18,34% 30,02% -0,69% 12,42% -21,67% 10,60% 2,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,54% 4,26% 2,61% 6,44% 8,46% -0,19% 3,49% -5,52% 2,83% 0,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,06% 44,20% 43,06% 45,54% 41,34% 41,76% 35,75% 34,13% 40,74% 36,12%
Rörelsekapital/omsättning 17,59% 18,46% 15,83% 13,38% 8,46% 2,93% 4,43% 4,48% 9,70% 8,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,47% 52,97% 54,22% 46,95% 36,95% 18,39% 17,45% 7,39% 26,01% 18,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 131,99% 150,34% 144,00% 120,39% 108,87% 57,75% 76,29% 51,15% 52,90% 51,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...