Visa allt om Ahnell & Partner Revisionsbyrå AB
Visa allt om Ahnell & Partner Revisionsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 16 942 13 883 14 346 14 920 14 856 14 282 13 259 11 418 13 211 11 607
Övrig omsättning 265 228 209 151 177 48 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 948 2 644 2 071 2 136 2 218 2 189 2 132 783 3 043 1 431
Resultat efter finansnetto 4 909 2 599 1 997 2 027 2 107 2 175 2 135 781 3 108 1 484
Årets resultat 311 382 133 18 54 284 1 241 566 2 229 1 064
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 301 4 270 4 384 4 423 4 554 4 555 102 61 99 123
Omsättningstillgångar 6 556 5 973 5 428 5 047 5 305 5 445 5 309 4 831 5 517 4 107
Tillgångar 10 856 10 242 9 812 9 471 9 859 10 000 5 411 4 891 5 616 4 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 826 1 516 1 134 1 001 983 930 645 689 533 543
Obeskattade reserver 19 25 25 19 36 23 23 18 23 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 325 3 995 4 250 4 250 4 250 4 250 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 686 4 707 4 403 4 200 4 589 4 798 4 742 4 185 5 060 3 661
Skulder och eget kapital 10 856 10 242 9 812 9 471 9 859 10 000 5 411 4 891 5 616 4 230
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 - 2 896 2 166 2 196
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 6 444 7 108 7 000 7 158 6 697 6 053 3 094 3 562 3 544
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 3 044 3 159 3 597 3 426 3 215 2 886 2 772 2 683 2 629
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 400 411 0
Omsättning 17 207 14 111 14 555 15 071 15 033 14 330 13 259 11 418 13 211 11 607
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 15 15 15 15 12 12 12 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 129 926 956 995 990 952 1 105 952 1 101 893
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 700 671 718 739 738 689 781 749 728 672
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 057 2 758 2 173 2 244 2 333 2 248 2 165 821 3 083 1 482
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,03% -3,23% -3,85% 0,43% 4,02% 7,72% 16,12% -13,57% 13,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 45,69% 25,93% 21,45% 22,83% 22,91% 22,36% 39,53% 16,09% 55,45% 35,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,28% 19,13% 14,67% 14,49% 15,21% 15,66% 16,13% 6,89% 23,57% 12,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,14% 9,12% 7,14% 5,68% 4,82% 4,53% 4,28% 5,66% 3,46% 3,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,96% 14,99% 11,76% 10,73% 10,24% 9,47% 12,23% 14,36% 9,79% 13,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,79% 126,28% 122,60% 119,36% 114,91% 113,01% 111,49% 114,77% 108,44% 111,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...