Visa allt om Aktiebolaget Täckdikningar
Visa allt om Aktiebolaget Täckdikningar

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 426 6 027 6 230 5 836 5 819 5 442 4 765 6 347 6 322 4 743
Övrig omsättning 86 30 46 46 215 68 49 81 63 91
Rörelseresultat (EBIT) 874 8 432 -244 52 189 60 463 755 232
Resultat efter finansnetto 848 -27 378 -316 -47 112 10 389 719 183
Årets resultat 294 193 138 107 111 82 4 72 205 163
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 087 1 523 1 950 2 444 2 940 3 410 2 832 3 363 3 864 1 220
Omsättningstillgångar 2 915 1 485 1 529 1 194 1 769 1 688 1 414 1 592 1 946 1 149
Tillgångar 4 002 3 007 3 478 3 638 4 709 5 098 4 246 4 955 5 810 2 369
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 478 384 291 253 246 285 262 359 487 342
Obeskattade reserver 1 176 705 980 780 1 233 1 433 1 433 1 433 1 143 713
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 363 750 1 137 1 524 1 911 2 298 1 709 2 027 2 467 452
Kortfristiga skulder 1 986 1 168 1 070 1 081 1 318 1 081 841 1 136 1 713 863
Skulder och eget kapital 4 002 3 007 3 478 3 638 4 709 5 098 4 246 4 955 5 810 2 369
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 345 316 588 367
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 686 1 572 1 694 1 553 1 426 859 947 576 710
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 636 597 615 586 532 511 522 498 471
Utdelning till aktieägare 300 200 100 100 100 0 0 100 0 60
Omsättning 7 512 6 057 6 276 5 882 6 034 5 510 4 814 6 428 6 385 4 834
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 485 1 205 1 246 1 167 1 164 1 088 953 1 587 1 581 1 186
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 353 468 436 466 430 393 346 450 421 405
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 286 506 926 252 548 611 591 994 1 035 478
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,21% -3,26% 6,75% 0,29% 6,93% 14,21% -24,93% 0,40% 33,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,89% 0,33% 12,48% -6,65% 1,17% 3,79% 1,44% 9,47% 13,24% 9,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,80% 0,17% 6,97% -4,15% 0,95% 3,55% 1,28% 7,39% 12,16% 4,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,85% 70,83% 68,14% 100,00% 100,00% 71,28% 66,95% 64,74% 65,91% 66,86%
Rörelsekapital/omsättning 12,51% 5,26% 7,37% 1,94% 7,75% 11,15% 12,03% 7,18% 3,69% 6,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,86% 31,06% 30,35% 23,68% 24,52% 26,31% 31,04% 28,56% 22,55% 36,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,71% 112,93% 121,68% 92,32% 116,31% 145,14% 154,82% 130,99% 107,36% 124,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...