Visa allt om Aktiebolaget Ronneby Industrifastigheter

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 64 890 69 458 68 558 68 241 68 207 68 222 68 872 69 289 70 724 68 511
Övrig omsättning 2 091 703 515 1 053 472 810 787 1 057 852 1 094
Rörelseresultat (EBIT) 14 207 14 795 14 750 14 605 13 836 13 841 19 001 18 163 19 581 20 148
Resultat efter finansnetto 3 270 4 169 4 654 3 914 3 984 3 507 4 410 3 131 2 501 3 101
Årets resultat 2 513 3 298 3 393 3 018 3 601 12 073 5 498 3 131 2 501 3 101
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 545 064 577 046 580 371 583 531 578 812 583 817 562 128 555 924 567 256 551 715
Omsättningstillgångar 27 387 8 034 6 853 6 961 5 553 5 834 4 336 5 258 6 979 8 429
Tillgångar 572 451 585 080 587 224 590 492 584 365 589 651 566 464 561 182 574 235 560 144
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 482 59 469 57 671 55 778 55 260 67 359 56 786 40 208 38 577 37 576
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 7 082 6 457 6 218 5 343 7 279 5 431 3 907 3 884 3 441 3 294
Långfristiga skulder 488 646 503 618 506 947 510 173 505 290 503 659 489 442 150 574 515 369 499 524
Kortfristiga skulder 17 241 15 536 16 388 19 198 16 536 13 202 16 329 366 516 16 848 19 750
Skulder och eget kapital 572 451 585 080 587 224 590 492 584 365 589 651 566 464 561 182 574 235 560 144
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 144 1 125 1 110 1 085 921 962 891 936 791 870
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 4 178 3 701 3 547 3 899 3 536 3 485 3 398 3 159 3 057 2 449
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 2 711 2 135 2 632 2 358 2 576 2 194 1 678 2 263 1 664 1 520
Utdelning till aktieägare 2 500 2 500 1 500 1 500 2 500 15 700 1 500 1 500 1 500 1 500
Omsättning 66 981 70 161 69 073 69 294 68 679 69 032 69 659 70 346 71 576 69 605
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 210 7 718 7 618 7 582 8 526 8 528 8 609 8 661 8 841 9 787
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 909 789 830 837 902 842 731 798 693 656
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 36 010 38 780 37 987 37 732 37 544 37 841 41 156 41 274 42 158 41 563
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,58% 1,31% 0,46% 0,05% -0,02% -0,94% -0,60% -2,03% 3,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,48% 2,53% 2,51% 2,47% 2,38% 2,41% 3,39% 3,25% 3,43% 3,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,89% 21,30% 21,51% 21,40% 20,40% 20,86% 27,87% 26,31% 27,85% 29,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,64% -10,80% -13,91% -17,93% -16,10% -10,80% -17,41% -521,38% -13,95% -16,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,39% 10,16% 9,82% 9,45% 9,46% 11,42% 10,02% 7,16% 6,72% 6,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,85% 51,71% 41,82% 36,26% 33,58% 44,19% 26,55% 1,43% 41,42% 42,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!