Visa allt om SSG Nordic AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 124 330 144 326 146 613 111 470 499 211 677 560 682 025 705 009 556 706 404 330
Övrig omsättning 12 087 4 861 4 180 4 528 26 149 3 034 1 964 2 129 5 001 5 920
Rörelseresultat (EBIT) -1 382 -4 803 39 -14 210 -8 165 10 858 5 673 5 782 30 622 3 040
Resultat efter finansnetto -2 081 -5 560 -679 -15 842 -8 803 9 909 4 596 3 449 28 420 1 534
Årets resultat 3 649 -4 566 -655 -12 757 29 378 2 783 3 381 2 812 24 560 -624
Balansräkningar (tkr)
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 254 10 538 15 105 13 770 9 565 92 715 95 066 96 802 101 517 91 257
Omsättningstillgångar 49 637 35 889 32 336 23 128 69 956 160 496 177 410 164 633 140 378 112 201
Tillgångar 63 891 46 427 47 441 36 898 79 521 253 211 272 476 261 435 241 895 203 457
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 810 1 161 5 727 6 383 10 000 64 664 61 882 58 501 56 344 40 364
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 50 299 50 465 52 372 57 221 61 285
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 731 6 489 6 242 5 000 34 675 2 602 3 474 4 559 7 027 5 449
Kortfristiga skulder 41 350 38 777 35 472 25 516 34 846 135 646 156 655 146 003 121 303 96 359
Skulder och eget kapital 63 891 46 427 47 441 36 898 79 521 253 211 272 476 261 435 241 895 203 457
Löner & utdelning (tkr)
2021-09
2020-09
2019-09
2018-09
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 090 1 339 - - - 0 0 0 1 049 709
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - 0
Löner till övriga anställda 47 394 48 409 45 453 41 356 180 814 237 578 239 680 237 987 170 195 132 743
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 21 070 19 772 17 947 16 862 68 017 90 753 87 513 83 108 60 869 47 090
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 136 417 149 187 150 793 115 998 525 360 680 594 683 989 707 138 561 707 410 250
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 155 151 151 161 472 717 716 644 500 414
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 802 956 971 692 1 058 945 953 1 095 1 113 977
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 457 481 430 377 542 471 467 510 476 448
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 748 -2 427 2 396 -12 245 -564 22 149 17 430 18 425 42 267 15 526
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,85% -1,56% 31,53% -77,67% -26,32% -0,65% -3,26% 26,64% 37,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,79% -9,47% 0,84% -38,24% -9,69% 4,40% 2,23% 2,30% 12,77% 1,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,92% -3,05% 0,27% -12,66% -1,54% 1,64% 0,89% 0,85% 5,55% 0,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,46% 67,47% 67,43% 68,31% 78,48% 83,09% 81,92% 80,73% 79,86% 84,05%
Rörelsekapital/omsättning 6,67% -2,00% -2,14% -2,14% 7,03% 3,67% 3,04% 2,64% 3,43% 3,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,61% 2,50% 12,07% 17,30% 12,58% 41,03% 37,16% 38,00% 41,74% 42,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,17% 92,55% 91,16% 90,64% 200,76% 118,32% 113,25% 112,18% 114,66% 115,12%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2018 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!