Visa allt om Åhlunds i Älvsbyn Aktiebolag
Visa allt om Åhlunds i Älvsbyn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 288 4 046 3 816 3 828 3 750 3 578 3 241 3 184 3 319 3 013
Övrig omsättning - 20 - 62 244 9 - - - 34
Rörelseresultat (EBIT) 149 173 -83 216 439 221 -75 -257 -133 124
Resultat efter finansnetto 109 116 -126 179 396 164 -85 -256 1 097 95
Årets resultat 117 101 58 115 94 54 9 113 1 144 21
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 558 2 039 2 742 1 969 1 939 1 720 2 176 1 047 1 311 1 689
Omsättningstillgångar 1 260 1 106 891 1 141 1 041 1 259 1 191 864 1 133 727
Tillgångar 2 819 3 144 3 633 3 110 2 980 2 979 3 367 1 911 2 445 2 416
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 999 1 031 1 080 1 173 1 178 1 204 1 150 1 142 1 378 234
Obeskattade reserver 355 398 414 618 588 321 231 331 712 759
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 472 808 1 345 331 404 671 1 371 0 0 679
Kortfristiga skulder 992 907 793 988 810 783 615 438 354 743
Skulder och eget kapital 2 819 3 144 3 633 3 110 2 980 2 979 3 367 1 911 2 445 2 416
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 373 371 356 348
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 780 720 709 717 790 469 411 399 365
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 328 290 288 293 314 316 316 305 277
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 120 120 0 0 350 0
Omsättning 4 288 4 066 3 816 3 890 3 994 3 587 3 241 3 184 3 319 3 047
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 144 2 023 1 908 1 914 1 875 1 789 1 621 1 592 1 660 1 507
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 593 560 518 505 510 560 585 552 532 501
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 908 910 351 816 890 656 112 38 201 438
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,98% 6,03% -0,31% 2,08% 4,81% 10,40% 1,79% -4,07% 10,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,32% 5,53% -2,28% 7,01% 14,87% 7,49% -2,23% -13,40% 45,77% 6,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,50% 4,30% -2,18% 5,69% 11,81% 6,23% -2,31% -8,04% 33,71% 5,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 52,17% 51,31% 54,72% 52,30% 43,28% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,25% 4,92% 2,57% 4,00% 6,16% 13,30% 17,77% 13,38% 23,47% -0,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,26% 42,67% 38,62% 53,22% 54,07% 48,36% 39,21% 72,52% 77,33% 32,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,02% 121,94% 112,36% 115,49% 128,52% 160,79% 193,66% 197,26% 320,06% 97,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...