Visa allt om GÖTEBORGS CORSETTMAGASIN, KORSETTEN Aktiebolag
Visa allt om GÖTEBORGS CORSETTMAGASIN, KORSETTEN Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 585 6 878 7 058 7 415 7 488 7 747 8 060 8 395 9 067 8 891
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 288 232 253 227 423 370 242 120 458 621
Resultat efter finansnetto 232 150 161 131 314 270 167 37 371 550
Årets resultat 32 -45 -43 -72 61 19 0 2 111 170
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 7 7 7 7 7 7 10 16 23
Omsättningstillgångar 2 188 2 104 2 547 2 439 2 852 2 725 2 746 2 447 2 696 2 915
Tillgångar 2 194 2 110 2 553 2 445 2 859 2 731 2 753 2 457 2 712 2 938
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 85 53 98 141 213 152 133 133 241 299
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 251 291
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 175 315 1 239 1 514 1 603 1 750 1 722 1 332 1 204 927
Kortfristiga skulder 1 933 1 742 1 216 790 1 042 829 898 993 1 017 1 420
Skulder och eget kapital 2 194 2 110 2 553 2 445 2 859 2 731 2 753 2 457 2 712 2 938
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 127 300 300 354
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 926 1 034 1 029 928 903 1 148 985 1 197 1 145
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 361 344 362 400 396 494 501 621 620
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 110 170
Omsättning 6 585 6 878 7 058 7 415 7 488 7 747 8 060 8 395 9 067 8 891
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 317 1 376 1 176 1 236 1 248 1 291 1 151 1 199 1 295 1 270
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 246 262 234 243 227 231 259 265 314 302
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 288 232 253 227 423 370 246 126 465 631
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,26% -2,55% -4,81% -0,97% -3,34% -3,88% -3,99% -7,41% 1,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,13% 11,00% 9,91% 9,28% 14,87% 13,55% 8,79% 4,88% 16,92% 21,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,37% 3,37% 3,58% 3,06% 5,68% 4,78% 3,00% 1,43% 5,06% 6,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,85% 39,82% 41,36% 40,15% 40,91% 39,34% 41,27% 38,26% 42,74% 44,71%
Rörelsekapital/omsättning 3,87% 5,26% 18,86% 22,24% 24,17% 24,47% 22,93% 17,32% 18,52% 16,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,87% 2,51% 3,84% 5,77% 7,45% 5,57% 4,83% 5,41% 15,55% 17,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 14,85% 14,70% 32,48% 54,94% 54,03% 58,02% 60,58% 23,16% 25,37% 34,44%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...