Visa allt om Pahne Textil Aktiebolag
Visa allt om Pahne Textil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 241 4 734 4 785 5 498 6 558 6 554 7 651 6 937 5 891 4 304
Övrig omsättning 140 - 197 - 222 17 2 18 55 34
Rörelseresultat (EBIT) 391 489 438 917 1 263 1 071 2 462 1 783 1 289 560
Resultat efter finansnetto 394 493 464 958 1 363 1 118 2 528 1 792 1 316 576
Årets resultat 577 559 465 646 770 867 1 436 1 032 703 311
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 298 2 536 2 880 2 655 3 151 2 858 2 789 2 719 815 913
Omsättningstillgångar 5 193 4 836 4 612 4 803 3 842 3 434 3 327 2 143 3 115 1 686
Tillgångar 7 491 7 372 7 492 7 457 6 994 6 292 6 116 4 863 3 930 2 598
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 172 4 795 4 436 4 171 3 726 3 356 2 989 2 053 1 721 1 098
Obeskattade reserver 1 310 1 660 1 890 2 030 1 905 1 595 1 669 1 080 695 373
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 426 330 584 488 393 297 201 110 81 81
Kortfristiga skulder 584 587 582 768 971 1 044 1 257 1 620 1 433 1 046
Skulder och eget kapital 7 491 7 372 7 492 7 457 6 994 6 292 6 116 4 863 3 930 2 598
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 420 420 420 398 360 355 410 458 304
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 039 986 1 100 1 083 967 842 508 433 355
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 522 573 663 593 623 601 600 484 281
Utdelning till aktieägare 1 100 200 200 200 200 400 500 500 700 80
Omsättning 4 381 4 734 4 982 5 498 6 780 6 571 7 653 6 955 5 946 4 338
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 707 789 798 916 1 093 1 092 1 530 1 387 1 473 1 076
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 206 211 213 225 233 238 264 304 349 242
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 629 830 713 1 198 1 663 1 413 2 726 2 021 1 606 800
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,41% -1,07% -12,97% -16,16% 0,06% -14,34% 10,29% 17,76% 36,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,29% 6,74% 6,19% 13,03% 19,60% 17,85% 41,38% 37,20% 33,56% 22,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,34% 10,50% 9,70% 17,68% 20,91% 17,13% 33,08% 26,08% 22,39% 13,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,26% 67,96% 62,34% 70,01% 64,78% 68,22% 73,28% 72,24% 70,36% 61,90%
Rörelsekapital/omsättning 108,68% 89,75% 84,22% 73,39% 43,78% 36,47% 27,06% 7,54% 28,55% 14,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,68% 82,61% 78,89% 77,17% 73,35% 72,02% 68,98% 58,58% 56,52% 52,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 850,00% 789,10% 763,57% 603,78% 378,99% 311,11% 249,72% 121,85% 206,14% 145,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...