Visa allt om Holmquistsign AB
Visa allt om Holmquistsign AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 56 255 41 490 38 363 32 189 31 479 28 228 23 995 24 272 19 464 20 159
Övrig omsättning 204 191 427 607 694 625 538 104 535 302
Rörelseresultat (EBIT) 958 1 298 1 247 738 795 1 136 900 851 924 1 338
Resultat efter finansnetto 656 1 060 994 423 472 843 598 498 312 836
Årets resultat 616 688 622 355 194 383 295 253 133 461
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 692 3 928 4 037 4 035 4 373 4 449 4 563 4 807 4 994 5 399
Omsättningstillgångar 11 949 10 896 8 720 8 580 7 689 6 624 7 343 6 807 6 546 5 180
Tillgångar 15 641 14 824 12 757 12 615 12 062 11 073 11 906 11 614 11 539 10 579
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 012 2 696 2 308 1 987 1 932 2 087 1 954 1 810 1 557 1 424
Obeskattade reserver 1 308 1 477 1 322 1 155 1 233 1 089 822 653 522 454
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 700 4 407 3 952 2 573 2 809 3 007 3 167 3 380 3 895 3 763
Kortfristiga skulder 7 620 6 243 5 174 6 901 6 089 4 889 5 963 5 772 5 566 4 938
Skulder och eget kapital 15 641 14 824 12 757 12 615 12 062 11 073 11 906 11 614 11 539 10 579
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 1 463 1 307 1 325 1 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 12 168 11 133 10 252 8 238 6 771 4 632 4 264 3 365 3 483
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 4 174 3 779 3 285 2 680 2 146 2 034 1 827 1 578 1 959
Utdelning till aktieägare 350 240 300 300 300 350 250 150 0 0
Omsättning 56 459 41 681 38 790 32 796 32 173 28 853 24 533 24 376 19 999 20 461
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 32 32 28 28 23 19 18 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 815 1 297 1 199 1 150 1 124 1 227 1 263 1 348 1 217 1 260
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 795 538 485 504 413 416 448 431 423 434
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 481 1 676 1 588 1 070 1 154 1 463 1 273 1 234 1 310 1 694
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 8,15% 19,18% 2,26% 11,52% 17,64% -1,14% 24,70% -3,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,44% 8,88% 9,84% 5,95% 6,72% 10,36% 7,65% 7,40% 8,16% 12,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,79% 3,17% 3,27% 2,33% 2,57% 4,06% 3,80% 3,54% 4,84% 6,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,80% 65,65% 68,59% 71,57% 62,67% 61,70% 65,01% 61,55% 65,99% 68,44%
Rörelsekapital/omsättning 7,70% 11,21% 9,24% 5,22% 5,08% 6,15% 5,75% 4,26% 5,03% 1,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,78% 25,96% 26,18% 22,89% 23,55% 26,10% 21,50% 19,73% 16,75% 16,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,75% 120,71% 104,95% 86,54% 76,79% 83,31% 79,51% 65,25% 74,22% 73,49%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...