Visa allt om Volvohandlarnas Service Aktiebolag
Visa allt om Volvohandlarnas Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 31 564 30 213 29 415 27 471 15 877 15 724 13 436 14 234 13 882 15 036
Övrig omsättning 552 554 425 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 259 1 226 994 -2 157 -11 848 -10 995 -10 881 -14 569 -8 890 -9 344
Resultat efter finansnetto 1 260 1 229 993 -2 158 -9 095 -8 170 -9 441 -13 347 -8 190 -8 196
Årets resultat 945 1 020 950 -2 158 -6 846 -6 187 -7 046 -9 955 -5 996 -6 005
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 595 4 325 4 797 4 003 12 681 12 778 11 178 10 850 8 860 6 975
Omsättningstillgångar 12 883 8 995 14 438 13 418 2 332 3 228 8 168 2 379 2 957 3 302
Tillgångar 17 478 13 320 19 235 17 421 15 013 16 006 19 346 13 229 11 817 10 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 941 2 996 1 976 1 026 1 255 1 256 1 255 1 255 1 255 1 255
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 797 2 797 2 797 2 797 5 152 4 813 4 324 4 311 4 005 2 801
Kortfristiga skulder 7 482 7 527 14 462 13 598 8 606 9 937 13 767 7 663 6 557 6 221
Skulder och eget kapital 17 478 13 320 19 235 17 421 15 013 16 006 19 346 13 229 11 817 10 277
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 1 743 1 788 1 714 1 468
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 5 920 5 365 8 715 8 855 8 869 7 108 7 129 6 042 5 990
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 4 588 4 028 5 601 6 398 5 632 5 684 5 297 4 464 4 560
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 32 116 30 767 29 840 27 471 15 877 15 724 13 436 14 234 13 882 15 036
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 7 9 12 13 13 13 11 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 946 3 777 4 202 3 052 1 323 1 210 1 034 1 095 1 262 1 253
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 313 1 331 1 368 1 639 1 316 1 150 1 158 1 117 1 118 1 027
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 769 1 698 1 706 -1 842 -11 480 -10 573 -10 464 -14 099 -8 524 -8 945
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,47% 2,71% 7,08% 73,02% 0,97% 17,03% -5,61% 2,54% -7,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,21% 9,23% 5,17% -12,38% -60,57% -51,06% -48,80% -100,88% -69,29% -79,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,99% 4,07% 3,38% -7,85% -57,27% -51,97% -70,26% -93,76% -58,98% -54,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,11% 4,86% -0,08% -0,66% -39,52% -42,67% -41,67% -37,12% -25,93% -19,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,55% 22,49% 10,27% 5,89% 8,36% 7,85% 6,49% 9,49% 10,62% 12,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 172,19% 119,50% 99,83% 98,68% 27,10% 32,48% 59,33% 31,05% 45,10% 53,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...