Visa allt om Norders Bokhandel Aktiebolag
Visa allt om Norders Bokhandel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 5 627 5 933 6 396 7 434 7 660 7 868 8 365 8 526 9 021 8 702
Övrig omsättning 514 414 516 26 46 102 63 56 107 64
Rörelseresultat (EBIT) -137 153 256 316 142 294 345 -74 641 361
Resultat efter finansnetto -145 552 252 313 -445 33 311 -99 635 351
Årets resultat 1 539 247 215 -384 96 228 1 437 285
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 369 838 435 503 566 998 1 076 1 172 1 006 1 123
Omsättningstillgångar 2 595 3 037 2 805 2 598 2 360 2 544 2 318 2 452 2 983 2 628
Tillgångar 2 964 3 875 3 240 3 101 2 926 3 542 3 395 3 624 3 989 3 751
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 411 1 910 1 471 1 224 1 009 1 394 1 298 1 570 1 581 1 211
Obeskattade reserver 211 377 425 520 543 630 736 743 855 840
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 142 240 76 124 209 195 345 390 217 180
Kortfristiga skulder 1 200 1 348 1 268 1 233 1 165 1 324 1 016 921 1 336 1 521
Skulder och eget kapital 2 964 3 875 3 240 3 101 2 926 3 542 3 395 3 624 3 989 3 751
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 600 602 617 581
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 268 1 273 1 305 1 356 1 426 1 534 806 716 760 865
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 519 505 590 566 612 621 610 637 609 603
Utdelning till aktieägare 0 500 100 0 0 0 0 500 0 0
Omsättning 6 141 6 347 6 912 7 460 7 706 7 970 8 428 8 582 9 128 8 766
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 5 5 4 5 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 407 1 483 1 599 1 487 1 532 1 967 1 673 1 705 1 804 1 450
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 454 451 480 392 412 543 406 393 406 354
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -137 153 279 379 205 372 441 3 708 485
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,16% -7,24% -13,96% -2,95% -2,64% -5,94% -1,89% -5,49% 3,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,49% 14,37% 7,99% 10,38% 0,17% 1,36% 9,81% -1,96% 16,37% 9,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,36% 9,39% 4,05% 4,33% 0,07% 0,61% 3,98% -0,83% 7,24% 4,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,90% 45,58% 43,39% 48,09% 45,86% 48,03% 45,18% 43,94% 44,94% 45,16%
Rörelsekapital/omsättning 24,79% 28,47% 24,03% 18,36% 15,60% 15,51% 15,56% 17,96% 18,26% 12,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,16% 56,88% 55,63% 51,83% 48,16% 52,46% 54,21% 58,08% 55,07% 48,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,50% 124,70% 117,98% 104,95% 87,98% 85,27% 99,21% 107,93% 94,91% 58,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...