Visa allt om Kockens AB
Visa allt om Kockens AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-12
Nettoomsättning 189 152 189 924 166 712 146 274 143 610 127 117 115 459 92 897 55 917 0
Övrig omsättning 39 44 56 55 70 111 - 87 17 -
Rörelseresultat (EBIT) 4 968 6 610 3 307 6 479 6 823 2 061 2 546 -10 169 -10 649 -3 523
Resultat efter finansnetto 4 880 6 582 2 679 5 717 5 503 727 1 380 -11 497 -11 365 -3 588
Årets resultat -50 7 10 4 448 4 044 508 1 088 -7 977 -6 962 -540
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 361 0 200 400 603 882 366 1 245 2 990
Omsättningstillgångar 61 187 66 425 47 825 48 912 51 032 60 342 60 368 51 059 37 040 1 129
Tillgångar 61 187 66 786 47 825 49 112 51 432 60 945 61 250 51 425 38 285 4 119
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 138 188 181 171 208 252 251 251 251 248
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 118 805 2 742
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 61 049 66 598 47 644 48 941 51 224 60 693 60 999 51 056 37 229 1 129
Skulder och eget kapital 61 187 66 786 47 825 49 112 51 432 60 945 61 250 51 425 38 285 4 119
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 924 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 62 -
Löner till övriga anställda 6 010 4 877 4 366 4 795 2 896 4 652 5 099 4 919 3 366 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 175 139 -
Sociala kostnader 3 436 2 726 2 358 2 602 1 605 2 530 2 375 2 236 1 873 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 189 191 189 968 166 768 146 329 143 680 127 228 115 459 92 984 55 934 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 9 10 9 12 11 11 10 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 18 915 18 992 18 524 14 627 15 957 10 593 10 496 8 445 5 592 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 958 807 766 758 524 605 705 663 631 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 088 6 620 3 507 7 081 7 055 2 340 3 030 -9 290 -8 531 -1
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,41% 13,92% 13,97% 1,86% 12,97% 10,10% 24,29% 66,13% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,40% 10,19% 6,94% 13,29% 13,43% 3,63% 4,21% -19,59% -27,75% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,72% 3,58% 1,99% 4,46% 4,81% 1,74% 2,23% -10,85% -19,00% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,56% 9,09% 18,53% 26,45% 14,45% 27,67% 22,43% 12,17% 7,41% -
Rörelsekapital/omsättning 0,07% -0,09% 0,11% -0,02% -0,13% -0,28% -0,55% 0,00% -0,34% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,23% 0,28% 0,38% 0,35% 0,40% 0,41% 0,41% 0,66% 2,21% 53,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,22% 51,27% 58,31% 51,88% 42,41% 70,70% 59,85% 63,40% 61,56% 100,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...