Visa allt om Lorab Redovisning AB
Visa allt om Lorab Redovisning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 385 5 524 6 048 5 964 5 634 5 154 3 667 3 537 3 765 3 188
Övrig omsättning 183 250 - 2 37 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 251 236 649 538 84 15 7 30 32 314
Resultat efter finansnetto 242 234 646 536 74 18 5 26 29 311
Årets resultat 317 177 365 301 27 9 1 18 18 230
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 22 25 47 68 39 63 58 103 158
Omsättningstillgångar 1 855 2 938 2 450 1 683 1 870 1 623 1 434 991 1 052 936
Tillgångar 1 897 2 959 2 476 1 730 1 938 1 662 1 497 1 049 1 156 1 095
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 566 1 000 822 457 156 129 346 346 328 462
Obeskattade reserver 169 336 336 168 26 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 78 258 36 16 0
Kortfristiga skulder 1 062 1 524 1 217 1 105 1 756 1 455 893 668 813 632
Skulder och eget kapital 1 897 2 959 2 476 1 730 1 938 1 662 1 497 1 049 1 156 1 095
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 2 536 2 451 - 0 - 1 336 1 411 1 503 1 365
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 921 766 - 0 - 505 506 558 527
Utdelning till aktieägare 150 150 0 0 0 0 226 0 0 153
Omsättning 5 568 5 774 6 048 5 966 5 671 5 154 3 667 3 537 3 765 3 188
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 9 - 0 - 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 898 921 672 - - - 917 884 941 797
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 580 609 379 - - - 512 498 532 492
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 266 251 671 560 108 59 36 75 100 377
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,52% -8,66% 1,41% 5,86% 9,31% 40,55% 3,68% -6,06% 18,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,97% 8,08% 26,29% 31,39% 4,49% 1,14% 0,47% 2,86% 2,77% 28,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,57% 4,33% 10,76% 9,10% 1,54% 0,37% 0,19% 0,85% 0,85% 9,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,73% 25,60% 20,39% 9,69% 2,02% 3,26% 14,75% 9,13% 6,35% 9,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,79% 42,65% 43,78% 33,99% 9,04% 7,76% 23,11% 32,98% 28,37% 42,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 174,67% 192,78% 201,31% 151,76% 106,49% 111,55% 160,58% 148,35% 129,40% 148,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...