Visa allt om Europeiska Motorbolagen Aktiebolag
Visa allt om Europeiska Motorbolagen Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 001 333 787 036 750 250 788 428 734 136 607 743 741 755 709 610 704 328 764 902
Övrig omsättning 7 066 4 911 4 622 4 534 3 667 3 147 3 483 3 231 2 528 2 578
Rörelseresultat (EBIT) 36 578 35 203 34 667 29 866 31 516 15 794 35 037 39 913 28 006 20 703
Resultat efter finansnetto 34 828 33 337 31 865 27 633 28 480 9 077 31 867 36 853 24 886 19 649
Årets resultat 26 731 25 112 23 413 20 108 19 758 4 852 21 792 26 207 17 534 13 743
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 70 453 73 284 136 955 77 878 85 178 90 176 93 045 88 010 93 944 99 337
Omsättningstillgångar 223 483 278 308 246 688 243 101 213 135 207 705 230 232 211 838 184 182 209 909
Tillgångar 293 936 351 592 383 643 320 979 298 313 297 881 323 277 299 848 278 126 309 246
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 123 258 122 917 125 805 130 199 121 965 104 896 120 343 108 549 92 341 78 645
Minoritetsintressen 0 3 859 4 380 4 661 4 315 3 397 4 072 3 242 0 0
Avsättningar (tkr) 11 785 12 405 14 661 16 962 16 936 20 563 20 670 19 314 18 032 18 382
Långfristiga skulder 22 442 52 527 53 253 48 570 47 316 58 206 48 451 49 844 49 378 63 814
Kortfristiga skulder 136 451 159 884 185 544 120 587 107 781 110 819 129 740 118 899 118 375 148 405
Skulder och eget kapital 293 936 351 592 383 643 320 979 298 313 297 881 323 277 299 848 278 126 309 246
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 6 381 4 496 4 427 4 976 3 252 3 809 3 325 2 925 2 545 2 464
Varav tantiem till styrelse & VD 2 564 1 886 1 436 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 69 226 66 376 64 728 62 074 60 337 56 720 57 588 55 450 53 227 50 006
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 32 552 29 619 27 163 27 870 24 832 23 161 22 177 22 486 21 277 20 876
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 008 399 791 947 754 872 792 962 737 803 610 890 745 238 712 841 706 856 767 480
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 162 158 161 164 175 153 172 147 146 127
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 181 4 981 4 660 4 807 4 195 3 972 4 313 4 827 4 824 6 023
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 668 636 598 579 505 547 483 550 528 578
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 42 084 41 359 42 078 37 046 39 239 22 563 41 165 46 932 35 447 25 333
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,23% 4,90% -4,84% 7,40% 20,80% -18,07% 4,53% 0,75% -7,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,53% 10,16% 9,22% 9,61% 10,87% 4,41% 11,02% 13,42% 10,34% 7,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,68% 4,54% 4,71% 3,91% 4,42% 2,16% 4,80% 5,67% 4,09% 2,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 10,83% 12,36% 12,69% 11,07% 11,19% 11,93% 11,67% 13,09% 11,42% 10,60%
Rörelsekapital/omsättning 8,69% 15,05% 8,15% 15,54% 14,35% 15,94% 13,55% 13,10% 9,34% 8,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,93% 34,96% 32,79% 40,56% 40,88% 35,21% 37,23% 36,20% 33,20% 25,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,97% 112,84% 89,95% 123,33% 128,04% 89,50% 93,29% 93,63% 80,28% 73,69%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 0 1 620 4 514 5 529 5 438 4 983 4 815 4 838 4 737 4 593
Övrig omsättning - - - - - 300 - 2 6 3
Rörelseresultat (EBIT) -2 177 -434 860 1 816 1 685 255 511 1 700 1 844 370
Resultat efter finansnetto 30 426 33 474 27 339 16 259 4 729 17 183 5 662 13 893 20 414 873
Årets resultat 30 947 33 893 32 769 17 791 7 765 18 778 6 946 14 648 17 846 1 521
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 186 31 207 36 532 46 874 47 731 48 596 54 446 52 000 73 551 59 904
Omsättningstillgångar 47 914 55 068 46 665 33 088 23 199 33 392 17 765 23 480 660 1 943
Tillgångar 97 100 86 275 83 197 79 962 70 930 81 988 72 211 75 480 74 211 61 847
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 163 48 694 42 801 37 841 32 049 30 385 31 607 34 661 30 013 17 167
Obeskattade reserver 5 000 5 521 5 642 10 290 10 833 14 840 16 595 18 276 19 679 16 616
Avsättningar (tkr) 253 253 1 295 253 253 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 659 21 408 21 101 20 080 16 212 23 996 10 137 14 583 11 752 24 555
Kortfristiga skulder 24 025 10 399 12 358 11 498 11 583 12 767 13 872 7 960 12 767 3 509
Skulder och eget kapital 97 100 86 275 83 197 79 962 70 930 81 988 72 211 75 480 74 211 61 847
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 485 380 380 380 380 380 380 380 427 427
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 607 563 556 515 542 542 459 403 265 112
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 372 383 376 359 357 356 337 314 292 242
Utdelning till aktieägare 18 000 28 500 28 000 27 000 12 000 6 000 10 000 10 000 10 000 5 000
Omsättning 0 1 620 4 514 5 529 5 438 5 283 4 815 4 840 4 743 4 596
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 405 1 129 1 382 1 360 1 246 1 605 1 613 1 579 1 531
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 366 332 328 314 320 320 392 366 328 260
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 156 -413 1 371 2 673 2 542 1 246 1 508 2 701 2 849 1 377
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -64,11% -18,36% 1,67% 9,13% 3,49% -0,48% 2,13% 3,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 40,61% 35,75% 23,02% 9,91% 23,86% 10,22% 20,38% 29,81% 4,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 2 162,47% 658,91% 332,90% 129,31% 392,57% 153,33% 318,02% 466,98% 54,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - -26,79% 19,05% 32,84% 30,99% -0,90% 10,61% 35,10% 38,80% 7,99%
Rörelsekapital/omsättning - 2 757,35% 760,01% 390,49% 213,61% 413,91% 80,85% 320,79% -255,58% -34,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,71% 61,43% 56,73% 57,36% 56,44% 50,40% 60,71% 63,77% 59,54% 47,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 199,43% 529,55% 377,61% 287,77% 200,28% 261,55% 128,06% 294,97% 5,17% 55,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...