Visa allt om LKAB Berg & Betong AB
Visa allt om LKAB Berg & Betong AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 984 355 1 340 734 1 532 556 1 309 281 1 504 597 1 889 501 2 078 938 1 473 005 765 638 505 950
Övrig omsättning - - - 2 223 9 782 4 000 2 426 2 020 3 731 3 496
Rörelseresultat (EBIT) 165 413 208 021 172 741 129 020 211 234 205 599 318 491 145 507 93 694 47 626
Resultat efter finansnetto 165 386 208 016 172 876 149 871 236 719 223 310 342 435 148 097 105 222 118 601
Årets resultat 5 584 34 028 24 635 30 019 193 690 171 806 253 652 109 433 76 147 93 936
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 216 077 210 062 247 941 222 661 216 793 247 281 238 825 192 122 197 221 109 730
Omsättningstillgångar 732 356 590 702 439 395 289 967 349 724 290 091 599 830 346 297 211 248 178 983
Tillgångar 948 433 800 764 687 336 512 628 566 517 537 372 838 654 538 419 408 469 288 713
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 753 438 616 763 395 123 245 493 276 008 232 318 360 512 186 859 112 426 106 277
Obeskattade reserver 65 141 67 114 92 784 89 677 101 955 106 851 112 084 106 823 107 404 87 203
Avsättningar (tkr) 2 644 2 105 236 308 3 131 1 491 1 281 1 000 1 635 1 038
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 127 210 114 782 199 193 177 150 185 424 196 712 364 778 243 737 187 004 94 195
Skulder och eget kapital 948 433 800 764 687 336 512 628 566 517 537 372 838 654 538 419 408 469 288 713
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 173 1 166 1 108 1 066 957 952
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 16 68 53 43 22 28
Löner till övriga anställda 61 562 67 083 89 098 87 352 83 584 78 078 79 212 63 561 44 310 32 831
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 2 702 4 198 8 252 7 930 3 125 2 329
Sociala kostnader 30 954 33 361 37 015 35 034 36 896 33 906 34 985 21 821 16 733 12 536
Utdelning till aktieägare 555 000 0 0 0 170 000 150 300 000 80 000 35 000 70 000
Omsättning 984 355 1 340 734 1 532 556 1 311 504 1 514 379 1 893 501 2 081 364 1 475 025 769 369 509 446
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 110 128 168 163 167 159 156 135 95 70
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 949 10 474 9 122 8 032 9 010 11 884 13 327 10 911 8 059 7 228
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 841 785 751 751 728 712 739 640 653 662
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 165 413 236 602 219 106 171 435 262 207 257 977 361 301 186 756 119 232 64 777
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,58% -12,52% 17,05% -12,98% -20,37% -9,11% 41,14% 92,39% 51,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,44% 25,98% 25,16% 29,24% 41,85% 41,61% 40,94% 27,55% 25,98% 41,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,81% 15,52% 11,28% 11,45% 15,76% 11,83% 16,51% 10,07% 13,86% 23,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,33% 17,45% 13,73% 12,99% 16,60% 13,36% 17,11% 10,34% 12,91% 10,47%
Rörelsekapital/omsättning 61,48% 35,50% 15,67% 8,62% 10,92% 4,94% 11,31% 6,96% 3,17% 16,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,80% 83,56% 68,02% 61,53% 62,76% 57,89% 52,84% 49,33% 46,90% 58,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 553,23% 494,95% 194,84% 147,27% 174,80% 127,43% 153,61% 124,81% 95,18% 172,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...