Visa allt om Aktiebolaget Lennart Månsson International

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 59 450 48 836 49 779 23 590 44 325 45 978 45 119 42 932 43 063 42 061
Övrig omsättning 1 706 1 040 521 795 166 274 153 10 2 0
Rörelseresultat (EBIT) 8 494 4 103 5 189 2 785 6 514 3 874 4 615 6 550 10 262 8 716
Resultat efter finansnetto 8 130 3 820 4 942 2 619 6 948 3 733 4 104 7 302 10 155 8 674
Årets resultat 57 1 556 213 3 817 5 027 3 017 3 307 5 500 5 506 4 707
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 019 22 060 14 264 16 904 19 626 20 679 23 089 10 397 11 280 11 460
Omsättningstillgångar 15 516 17 229 21 819 23 016 31 884 33 678 32 049 36 906 35 296 31 483
Tillgångar 37 535 39 289 36 083 39 920 51 510 54 357 55 139 47 303 46 576 42 943
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 051 10 994 11 768 4 125 20 507 18 480 20 464 22 157 21 657 20 151
Obeskattade reserver 0 0 2 130 11 678 13 571 13 767 15 132 16 472 16 267 13 749
Avsättningar (tkr) 272 196 126 51 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 685 21 730 15 300 15 300 1 789 8 801 6 840 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 527 6 369 6 759 8 766 15 643 13 308 12 703 8 674 8 652 9 042
Skulder och eget kapital 37 535 39 289 36 083 39 920 51 510 54 357 55 139 47 303 46 576 42 943
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 6 826 6 965 6 710 6 712 5 325 5 259
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 2 907 2 759 2 678 2 501 2 034 1 986
Utdelning till aktieägare 0 0 2 330 3 100 5 000 3 000 5 000 5 000 5 000 4 000
Omsättning 61 156 49 876 50 300 24 385 44 491 46 252 45 272 42 942 43 065 42 061
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 19 17 19 18 20 21 21 17 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 129 2 570 2 928 1 242 2 463 2 299 2 149 2 044 2 533 2 474
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 565 595 596 330 541 486 447 439 433 426
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 564 5 188 6 182 3 619 8 044 5 423 6 227 8 119 12 047 10 452
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,73% -1,89% 111,02% - -3,60% 1,90% 5,09% -0,30% 2,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,65% 10,46% 14,38% 6,98% 13,53% 7,16% 8,42% 15,49% 22,36% 20,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,30% 8,41% 10,42% 11,81% 15,72% 8,46% 10,28% 17,07% 24,18% 21,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,90% 42,37% 41,77% 54,00% 31,31% 30,16% 30,45% 29,49% 36,25% 32,67%
Rörelsekapital/omsättning 15,12% 22,24% 30,25% 60,41% 36,64% 44,30% 42,88% 65,76% 61,87% 53,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,44% 27,98% 37,22% 33,15% 60,36% 53,75% 58,52% 74,00% 72,24% 70,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 70,14% 115,20% 180,38% 85,25% 116,80% 163,89% 174,50% 311,00% 285,21% 234,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...