Visa allt om Volvo Personvagnar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 195 538 000 184 417 000 192 501 000 181 070 000 154 398 000 130 529 000 121 480 000 102 456 000 103 837 000 105 993 000
Övrig omsättning 7 667 000 2 399 000 3 666 000 5 226 000 2 600 000 4 089 000 2 971 000 1 511 000 1 237 000 1 246 000
Rörelseresultat (EBIT) 10 051 000 -2 282 000 1 069 000 6 399 000 -2 983 000 -255 000 1 338 000 -3 386 000 -2 573 000 -1 843 000
Resultat efter finansnetto 9 303 000 3 045 000 2 320 000 8 397 000 -3 583 000 755 000 1 759 000 -3 406 000 -2 763 000 -491 000
Årets resultat 8 050 000 3 410 000 3 543 000 5 143 000 3 446 000 524 000 1 671 000 -2 769 000 -2 118 000 -297 000
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 74 902 000 71 462 000 71 406 000 65 641 000 59 247 000 56 912 000 49 133 000 46 123 000 34 193 000 34 239 000
Omsättningstillgångar 69 757 000 78 194 000 60 261 000 60 130 000 53 972 000 53 970 000 41 282 000 28 916 000 25 339 000 19 554 000
Tillgångar 144 659 000 149 656 000 131 667 000 125 771 000 113 219 000 110 882 000 90 415 000 75 039 000 59 532 000 53 793 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 118 000 25 700 000 17 421 000 27 759 000 25 279 000 19 926 000 22 476 000 11 880 000 7 068 000 8 646 000
Obeskattade reserver 0 0 917 000 3 117 000 1 117 000 4 117 000 4 117 000 4 117 000 4 117 000 4 118 000
Avsättningar (tkr) 9 115 000 8 893 000 7 230 000 5 822 000 5 784 000 7 769 000 6 533 000 6 395 000 6 217 000 6 518 000
Långfristiga skulder 21 286 000 27 187 000 28 101 000 22 347 000 19 816 000 24 445 000 16 042 000 15 480 000 11 945 000 7 100 000
Kortfristiga skulder 85 140 000 87 876 000 77 998 000 66 726 000 61 223 000 54 625 000 41 247 000 37 167 000 30 185 000 27 411 000
Skulder och eget kapital 144 659 000 149 656 000 131 667 000 125 771 000 113 219 000 110 882 000 90 415 000 75 039 000 59 532 000 53 793 000
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 144 000 141 000 130 000 110 000 130 000 137 000 111 000 102 000 95 000 93 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 12 325 000 12 045 000 12 840 000 11 835 000 10 876 000 9 722 000 8 488 000 7 560 000 7 215 000 6 445 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 5 665 000 5 789 000 18 737 000 5 968 000 5 675 000 4 467 000 3 805 000 3 186 000 3 203 000 2 885 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 513 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 203 205 000 186 816 000 196 167 000 186 296 000 156 998 000 134 618 000 124 451 000 103 967 000 105 074 000 107 239 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 936 18 817 21 189 22 610 20 724 18 046 17 062 15 768 15 460 15 085
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 902 9 801 9 085 8 008 7 450 7 233 7 120 6 498 6 716 7 026
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 011 955 1 496 792 805 794 727 688 680 625
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 920 000 646 000 4 278 000 9 667 000 433 000 3 249 000 4 672 000 -520 000 528 000 1 531 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,03% -4,20% 6,31% 17,27% 18,29% 7,45% 18,57% -1,33% -2,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,46% 2,94% 2,81% 7,51% -2,18% 1,93% 2,95% -3,12% -3,48% 1,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,52% 2,38% 1,92% 5,22% -1,60% 1,64% 2,20% -2,28% -2,00% 0,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,26% 12,93% 13,63% 16,56% 16,42% 15,13% 17,31% 12,22% 11,00% 11,71%
Rörelsekapital/omsättning -7,87% -5,25% -9,21% -3,64% -4,70% -0,50% 0,03% -8,05% -4,67% -7,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,13% 17,17% 13,77% 24,00% 23,10% 20,87% 28,41% 20,11% 17,27% 21,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,16% 81,07% 68,04% 80,68% 78,22% 90,08% 90,23% 68,81% 72,74% 57,47%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!