Visa allt om Oksa Care AB
Visa allt om Oksa Care AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 207 3 160 2 335 3 484 3 311 1 673 2 949 3 907 2 853 566
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 497 -109 -288 240 165 70 -35 289 293 98
Resultat efter finansnetto 490 -120 -293 233 153 63 -38 289 287 93
Årets resultat 454 -120 -213 138 90 40 -20 209 203 60
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 66 110 156 83 46 62 79
Omsättningstillgångar 615 689 552 912 761 378 238 938 819 511
Tillgångar 615 689 552 978 871 534 321 984 881 590
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 324 -130 -10 303 216 126 87 331 322 119
Obeskattade reserver 0 0 0 80 39 11 27 18 22 21
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 69 234 233 33 61 93 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 222 586 329 562 556 304 208 635 537 450
Skulder och eget kapital 615 689 552 978 871 534 321 984 881 590
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 393 603 577 724 123
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 185 1 837 1 426 1 867 1 814 442 1 156 1 611 802 123
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 396 498 498 607 570 315 570 783 563 91
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 50 0 0 225 200 0
Omsättning 3 207 3 160 2 335 3 484 3 311 1 673 2 949 3 907 2 853 566
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 5 6 6 3 9 11 6 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 641 527 467 581 552 558 328 355 476 189
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 330 392 388 423 409 386 262 282 354 113
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 497 -109 -277 284 211 118 9 306 310 102
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,49% 35,33% -32,98% 5,23% 97,91% -43,27% -24,52% 36,94% 404,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 80,98% -15,82% -52,17% 24,54% 18,94% 13,11% -10,90% 29,47% 33,26% 16,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,53% -3,45% -12,33% 6,89% 4,98% 4,18% -1,19% 7,42% 10,27% 17,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,25% 3,26% 9,55% 10,05% 6,19% 4,42% 1,02% 7,76% 9,88% 10,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,68% -18,87% -1,81% 37,01% 28,10% 25,11% 33,16% 34,96% 38,35% 22,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 277,03% 117,58% 167,78% 162,28% 136,87% 124,34% 114,42% 147,72% 152,51% 113,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...