Visa allt om Modehuset Börsen Tjejer & Killar Aktiebolag
Visa allt om Modehuset Börsen Tjejer & Killar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 449 4 287 4 615 4 610 4 654 4 635 4 974 5 122 5 123 5 109
Övrig omsättning - - 6 13 14 27 13 15 15 12
Rörelseresultat (EBIT) -55 20 -279 36 117 88 181 325 302 53
Resultat efter finansnetto -83 -18 -317 5 90 65 164 301 262 5
Årets resultat -83 -18 -83 1 54 45 99 160 162 24
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 486 1 395 1 662 1 810 1 654 1 703 1 661 1 742 1 765 1 547
Tillgångar 1 486 1 395 1 662 1 810 1 654 1 703 1 661 1 742 1 765 1 547
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 379 462 480 563 562 508 462 424 314 152
Obeskattade reserver 0 0 0 234 234 222 222 197 120 86
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 398 225 404 88 192 94 8 146 278 347
Kortfristiga skulder 710 709 778 925 666 878 968 975 1 054 962
Skulder och eget kapital 1 486 1 395 1 662 1 810 1 654 1 703 1 661 1 742 1 765 1 547
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 99 196 288 362
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 80 50 -
Löner till övriga anställda 846 904 928 785 329 864 594 535 547 453
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 382 375 369 332 356 320 248 286 284 360
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 60 50 0
Omsättning 4 449 4 287 4 621 4 623 4 668 4 662 4 987 5 137 5 138 5 121
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 483 1 429 1 538 1 537 1 551 1 545 1 658 1 707 1 708 1 277
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 429 438 440 380 402 403 320 347 380 299
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -55 20 -279 36 117 88 181 325 302 55
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,78% -7,11% 0,11% -0,95% 0,41% -6,82% -2,89% -0,02% 0,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,70% 1,43% -16,79% 1,99% 7,07% 5,17% 10,96% 18,71% 17,17% 3,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,24% 0,47% -6,05% 0,78% 2,51% 1,90% 3,66% 6,36% 5,91% 1,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,65% 43,50% 35,17% 38,16% 41,21% 41,36% 37,07% 37,35% 39,57% 35,72%
Rörelsekapital/omsättning 17,44% 16,00% 19,15% 19,20% 21,23% 17,80% 13,93% 14,97% 13,88% 11,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,50% 33,12% 28,88% 40,63% 44,40% 39,44% 37,66% 32,48% 22,69% 13,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 21,97% 16,64% 33,42% 31,03% 30,18% 20,96% 18,80% 19,28% 14,99% 16,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...