Visa allt om Rosenqvists Mek. Verkstad Aktiebolag
Visa allt om Rosenqvists Mek. Verkstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 57 382 47 756 67 806 54 894 53 492 57 385 75 526 70 501 45 648 50 762
Övrig omsättning 1 434 1 472 3 254 340 172 60 128 552 36 1 540
Rörelseresultat (EBIT) 1 234 -2 280 5 831 3 287 2 265 1 757 -1 904 3 327 9 630 17 394
Resultat efter finansnetto 1 041 -2 488 5 432 2 468 947 342 -2 824 2 764 9 785 17 379
Årets resultat 721 -55 3 357 896 4 66 -140 1 579 5 074 63
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 784 1 082 671 3 082 3 802 4 803 5 832 6 698 7 487 8 638
Omsättningstillgångar 23 938 24 834 25 679 25 047 29 051 35 868 37 898 37 702 27 333 29 196
Tillgångar 24 722 25 916 26 350 28 129 32 853 40 671 43 730 44 400 34 820 37 834
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 036 3 315 6 371 5 182 4 285 4 282 4 216 4 356 6 777 19 847
Obeskattade reserver 2 301 2 207 2 980 1 870 2 055 2 821 3 581 6 265 5 672 2 973
Avsättningar (tkr) 139 264 413 276 442 270 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 529 6 201 3 201 5 163 5 513 5 863 6 213 6 563 0 0
Kortfristiga skulder 13 717 13 929 13 385 15 640 20 558 27 437 29 721 27 217 22 371 15 015
Skulder och eget kapital 24 722 25 916 26 350 28 129 32 853 40 671 43 730 44 400 34 820 37 834
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 773 993 823 1 138 403 1 248 1 027 488 1 292 2 113
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 703 12 006 12 430 10 298 10 379 11 671 12 322 9 688 7 632 7 318
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 396 5 684 5 630 5 158 4 802 1 650 5 718 4 225 3 574 3 623
Utdelning till aktieägare 0 0 3 000 2 168 0 0 0 0 4 000 10 637
Omsättning 58 816 49 228 71 060 55 234 53 664 57 445 75 654 71 053 45 684 52 302
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 37 34 34 30 37 37 39 32 31 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 551 1 405 1 994 1 830 1 446 1 551 1 937 2 203 1 473 1 750
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 586 573 583 568 434 519 506 471 416 473
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 617 -1 952 6 277 4 125 3 285 2 858 -815 4 405 10 826 19 014
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,16% -29,57% 23,52% 2,62% -6,78% -24,02% 7,13% 54,44% -10,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,11% -8,68% 22,19% 12,16% 7,33% 4,34% -3,71% 7,93% 28,49% 46,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,20% -4,71% 8,62% 6,23% 4,50% 3,08% -2,15% 5,00% 21,73% 34,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,13% 48,53% 50,86% 51,07% 43,94% 58,88% 42,53% 50,40% 54,09% 66,18%
Rörelsekapital/omsättning 17,81% 22,83% 18,13% 17,14% 15,88% 14,69% 10,83% 14,87% 10,87% 27,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,59% 19,43% 33,00% 23,61% 17,65% 15,64% 15,68% 20,21% 31,19% 58,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,76% 63,29% 89,50% 69,28% 69,97% 73,04% 70,23% 72,16% 44,00% 113,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...