Visa allt om LR-INSTALLATION AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 294 282 315 894 283 574 271 513 268 743 241 851 222 423 205 751 152 009 145 024
Övrig omsättning 2 827 539 286 856 657 60 311 218 336 342
Rörelseresultat (EBIT) 18 790 15 614 12 145 12 014 11 763 10 362 10 145 6 039 -344 5 840
Resultat efter finansnetto 17 867 15 411 11 927 11 699 11 542 10 013 9 855 5 650 0 6 046
Årets resultat 12 414 13 052 6 360 7 690 6 912 3 986 2 762 3 096 1 717 3 065
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 213 11 249 10 471 10 778 10 612 10 847 12 603 19 754 18 329 2 895
Omsättningstillgångar 126 951 114 911 103 143 97 281 100 346 86 363 78 777 60 192 50 659 56 565
Tillgångar 138 164 126 160 113 614 108 059 110 958 97 210 91 380 79 946 68 987 59 460
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 60 021 47 607 34 555 33 195 41 505 34 593 30 607 31 346 28 250 26 533
Obeskattade reserver 16 390 15 155 16 667 13 323 11 743 9 345 10 733 7 842 6 317 8 626
Avsättningar (tkr) 1 755 1 561 1 814 1 847 1 731 1 732 1 563 1 352 1 208 899
Långfristiga skulder 0 0 0 3 996 4 271 4 546 4 821 5 096 0 0
Kortfristiga skulder 59 998 61 836 60 578 55 698 51 708 46 994 43 656 34 310 33 212 23 403
Skulder och eget kapital 138 164 126 160 113 614 108 059 110 958 97 210 91 380 79 946 68 987 59 460
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 873 862 827 763 740 726 706 702 673 663
Varav tantiem till styrelse & VD 34 24 9 8 7 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 83 270 85 105 78 578 75 560 73 593 69 846 66 132 55 717 46 822 42 607
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 34 504 35 548 32 356 30 520 29 081 26 670 24 062 20 812 17 434 15 997
Utdelning till aktieägare 12 400 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 297 109 316 433 283 860 272 369 269 400 241 911 222 734 205 969 152 345 145 366
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 172 180 176 175 173 167 162 140 125 118
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 711 1 755 1 611 1 552 1 553 1 448 1 373 1 470 1 216 1 229
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 690 675 635 611 598 582 561 552 519 502
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 432 17 127 13 485 13 457 13 466 12 219 12 083 7 873 670 6 714
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,84% 11,40% 4,44% 1,03% 11,12% 8,73% 8,10% 35,35% 4,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,62% 12,38% 10,70% 11,13% 10,66% 10,68% 11,20% 7,60% 0,21% 10,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,39% 4,95% 4,29% 4,43% 4,40% 4,29% 4,60% 2,95% 0,10% 4,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,65% 13,57% 13,32% 13,86% 13,67% 14,44% 14,75% 12,82% 11,44% 15,05%
Rörelsekapital/omsättning 22,75% 16,80% 15,01% 15,32% 18,10% 16,28% 15,79% 12,58% 11,48% 22,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,69% 47,11% 41,86% 40,34% 45,66% 43,08% 42,66% 46,86% 47,70% 55,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 199,62% 172,22% 156,28% 160,09% 177,35% 167,82% 163,23% 159,64% 136,80% 220,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!