Visa allt om Ute&inne i Mellerud AB
Visa allt om Ute&inne i Mellerud AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 267 7 201 6 936 6 424 7 074 7 333 7 317 6 486 12 024 13 845
Övrig omsättning 254 - - 60 75 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 525 145 196 188 215 122 186 287 339 222
Resultat efter finansnetto 525 146 208 91 112 -2 173 306 213 98
Årets resultat 256 110 155 66 129 41 122 222 147 68
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 825 498 606 753 4 033 4 369 3 432 663 621 726
Omsättningstillgångar 5 040 5 174 5 571 5 117 4 054 4 275 5 123 5 441 5 213 6 075
Tillgångar 5 866 5 673 6 177 5 870 8 087 8 644 8 555 6 104 5 834 6 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 200 4 145 4 034 3 879 3 813 3 684 3 643 3 521 3 299 3 597
Obeskattade reserver 190 0 0 0 0 75 150 150 150 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 202 254 1 053 1 101 3 134 3 314 3 359 859 794 1 335
Kortfristiga skulder 1 274 1 276 1 090 890 1 140 1 571 1 404 1 575 1 591 1 718
Skulder och eget kapital 5 866 5 673 6 177 5 870 8 087 8 644 8 555 6 104 5 834 6 800
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 264 279 251 231 345
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 1 176 1 049 1 003 1 085 547 650 610 631 936
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 405 405 379 363 342 365 363 401 540
Utdelning till aktieägare 200 200 0 0 0 0 0 0 0 445
Omsättning 7 521 7 201 6 936 6 484 7 149 7 333 7 317 6 486 12 024 13 845
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 817 1 800 1 734 1 606 1 769 1 833 1 829 1 622 3 006 2 308
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 364 354 322 298 298 215 285 259 313 311
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 653 301 343 335 365 188 260 360 429 340
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,92% 3,82% 7,97% -9,19% -3,53% 0,22% 12,81% -46,06% -13,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,98% 2,59% 3,38% 3,37% 2,70% 1,52% 2,21% 5,41% 5,83% 3,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,25% 2,04% 3,01% 3,08% 3,08% 1,79% 2,58% 5,09% 2,83% 1,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,31% 41,65% 40,99% 40,54% 37,76% 30,79% 35,67% 39,42% 26,50% 25,19%
Rörelsekapital/omsättning 51,82% 54,13% 64,60% 65,80% 41,19% 36,87% 50,83% 59,61% 30,12% 31,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,13% 73,07% 65,31% 66,08% 47,15% 43,26% 43,88% 59,49% 58,40% 54,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 188,62% 206,27% 282,11% 283,15% 110,70% 91,22% 122,01% 144,00% 227,09% 77,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...