Visa allt om Werksta Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2015 är 6 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 691 309 635 306 312 643 172 175 175 352 162 538 44 204 17 298 33 787 30 541
Övrig omsättning 3 607 3 360 3 273 2 227 558 1 432 901 240 777 959
Rörelseresultat (EBIT) 27 426 18 058 -14 387 -28 899 -14 328 -1 605 2 921 1 303 -2 606 2 932
Resultat efter finansnetto 25 100 17 808 -14 103 -28 983 -14 337 -1 638 3 000 1 313 3 749 2 219
Årets resultat -24 793 -20 494 -14 103 -12 827 -337 -230 -136 874 2 596 1 235
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 652 119 492 75 938 14 165 14 821 13 638 4 369 5 162 4 089 22 920
Omsättningstillgångar 163 512 164 444 46 498 66 877 49 523 33 927 13 711 10 894 9 929 7 816
Tillgångar 274 164 283 936 122 436 81 042 64 344 47 566 18 079 16 056 14 018 30 737
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 92 852 117 644 11 941 14 238 12 065 12 401 4 653 4 789 3 915 3 782
Obeskattade reserver 0 0 86 0 0 0 0 5 029 4 850 4 116
Avsättningar (tkr) 0 41 41 41 41 41 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 408 0 0 0 0 0 0 16 717
Kortfristiga skulder 181 312 166 251 109 960 66 763 52 239 35 123 13 426 6 238 5 253 6 122
Skulder och eget kapital 274 164 283 936 122 436 81 042 64 344 47 566 18 079 16 056 14 018 30 737
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 176 435 159 461 89 010 57 395 55 999 47 919 - 4 709 9 514 8 581
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 68 731 67 701 34 202 23 439 21 815 18 278 0 1 785 3 235 2 870
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 963 500
Omsättning 694 916 638 666 315 916 174 402 175 910 163 970 45 105 17 538 34 564 31 500
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 405 382 210 149 160 136 40 28 29 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 707 1 663 1 489 1 156 1 096 1 195 1 105 618 1 165 1 131
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 622 591 600 555 496 498 425 236 451 432
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 54 594 46 134 538 -25 470 -11 079 593 4 246 1 861 -901 4 765
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,82% 103,20% 81,58% -1,81% 7,88% 267,70% 155,54% - 10,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,28% 6,53% -11,42% -35,65% -22,24% -3,37% 16,59% 8,19% 31,08% 9,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,08% 2,92% -4,47% -16,78% -8,16% -0,99% 6,79% 7,60% 12,90% 9,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,09% 58,04% 60,19% 60,48% 60,68% 61,27% 65,54% 66,86% 69,39% 69,52%
Rörelsekapital/omsättning -2,57% -0,28% -20,30% 0,07% -1,55% -0,74% 0,64% 26,92% 13,84% 5,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,87% 41,43% 9,81% 17,57% 18,75% 26,07% 25,74% 54,26% 54,92% 22,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 70,67% 83,50% 34,38% 89,23% 77,49% 73,01% 89,16% 144,16% 158,42% 114,31%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!