Visa allt om Uno Hallbäck Aktiebolag
Visa allt om Uno Hallbäck Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 19 099 19 486 15 162 17 863 22 447 26 237 38 895 46 572 48 154 51 235
Övrig omsättning 241 83 66 110 157 111 17 95 - 60
Rörelseresultat (EBIT) 363 228 67 145 -3 224 -2 069 426 933 1 775 3 285
Resultat efter finansnetto 361 230 11 160 -2 750 -1 947 640 1 413 1 327 3 404
Årets resultat 361 230 11 160 -2 246 109 501 1 199 630 2 036
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 10 15 779 768 1 096 1 100 548
Omsättningstillgångar 5 170 5 438 4 515 4 804 7 928 11 097 14 229 17 189 15 826 19 309
Tillgångar 5 170 5 438 4 520 4 814 7 943 11 876 14 997 18 286 16 926 19 857
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 255 2 994 2 764 2 803 5 286 7 531 7 923 7 922 6 923 7 293
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 504 2 565 2 566 2 609 2 384
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10
Långfristiga skulder 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 915 2 444 1 665 2 011 2 657 3 830 4 499 7 788 7 383 10 170
Skulder och eget kapital 5 170 5 438 4 520 4 814 7 943 11 876 14 997 18 286 16 926 19 857
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 514 1 600 1 232 1 826
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 800 753 400
Löner till övriga anställda 1 857 1 636 1 830 1 869 3 075 3 611 2 468 2 471 2 546 2 517
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 626 516 490 510 1 104 1 318 1 133 1 415 1 295 2 034
Utdelning till aktieägare 100 100 0 50 0 0 500 500 200 1 000
Omsättning 19 340 19 569 15 228 17 973 22 604 26 348 38 912 46 667 48 154 51 295
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 7 7 9 11 12 13 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 183 3 248 2 166 2 552 2 494 2 385 3 241 3 582 3 210 3 416
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 414 361 335 342 469 454 349 431 343 434
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 363 233 72 150 -3 219 -2 056 455 980 1 858 3 393
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,99% 28,52% -15,12% -20,42% -14,45% -32,54% -16,48% -3,29% -6,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,02% 4,25% 1,64% 9,24% -33,38% -14,61% 5,36% 12,59% 16,31% 17,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,90% 1,19% 0,49% 2,49% -11,81% -6,61% 2,07% 4,95% 5,73% 6,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,15% 22,22% 26,72% 24,53% 15,29% 23,96% 21,44% 21,06% 21,42% 25,13%
Rörelsekapital/omsättning 17,04% 15,36% 18,80% 15,64% 23,48% 27,70% 25,02% 20,19% 17,53% 17,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,96% 55,06% 61,15% 58,23% 66,55% 66,54% 65,44% 53,66% 52,00% 45,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,20% 93,62% 118,50% 140,23% 239,29% 152,22% 209,91% 149,28% 145,08% 129,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...