Visa allt om Preem Aktiebolag
Visa allt om Preem Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 68 752 000 56 041 000 66 006 000 84 438 000 79 405 000 105 089 000 91 554 000 77 257 000 63 813 000 87 375 000
Övrig omsättning 465 000 317 000 346 000 350 000 409 000 447 000 409 000 369 000 443 000 567 000
Rörelseresultat (EBIT) 4 047 000 3 799 000 3 192 000 -1 696 000 -206 000 2 773 000 976 000 2 274 000 4 259 000 -1 037 000
Resultat efter finansnetto 3 971 000 1 431 000 1 423 000 -3 637 000 -1 567 000 2 610 000 260 000 1 822 000 3 827 000 -3 150 000
Årets resultat 3 081 000 710 000 856 000 -2 950 000 -1 436 000 2 113 000 185 000 1 335 000 2 811 000 -2 212 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 974 000 9 516 000 10 666 000 11 569 000 12 174 000 12 582 000 12 881 000 13 094 000 13 185 000 13 509 000
Omsättningstillgångar 16 616 000 13 464 000 10 715 000 13 287 000 19 269 000 16 680 000 17 552 000 14 585 000 13 642 000 11 025 000
Tillgångar 27 591 000 22 980 000 21 381 000 24 856 000 31 443 000 29 262 000 30 433 000 27 679 000 26 827 000 24 534 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 250 000 8 962 000 8 150 000 7 239 000 10 215 000 11 634 000 9 276 000 7 000 000 4 892 000 1 595 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 9 000 0 0 10 000 11 000
Avsättningar (tkr) 0 0 762 000 0 48 000 64 000 1 349 000 94 000 1 519 000 116 000
Långfristiga skulder 5 283 000 5 821 000 22 000 9 651 000 11 399 000 10 703 000 9 590 000 1 410 000 9 476 000 11 879 000
Kortfristiga skulder 10 057 000 8 197 000 12 447 000 7 966 000 9 781 000 6 852 000 10 218 000 19 175 000 10 930 000 10 933 000
Skulder och eget kapital 27 591 000 22 980 000 21 381 000 24 856 000 31 443 000 29 262 000 30 433 000 27 679 000 26 827 000 24 534 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 28 000 0 - - 0 16 000 17 900 145 000 7 100 6 500
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 828 000 781 000 743 000 692 000 662 000 693 000 630 700 638 300 644 500 595 600
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 425 000 418 000 389 000 333 000 352 000 354 000 358 400 332 700 322 600 322 700
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 69 217 000 56 358 000 66 352 000 84 788 000 79 814 000 105 536 000 91 963 000 77 626 000 64 256 000 87 942 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 458 1 386 1 319 1 278 680 1 272 1 319 1 329 1 396 1 407
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 47 155 40 434 50 042 66 070 116 772 82 617 69 412 58 132 45 711 62 100
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 879 865 858 802 1 491 836 763 840 698 657
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 047 000 4 800 000 4 165 000 -636 000 795 000 3 765 000 1 965 000 3 260 000 5 243 000 -59 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,68% -15,10% -21,83% 6,34% -24,44% 14,78% 18,51% 21,07% -26,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,80% 17,20% 15,94% -6,01% -0,10% 11,29% 3,78% 8,78% 16,20% -3,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,34% 7,05% 5,16% -1,77% -0,04% 3,14% 1,25% 3,14% 6,81% -0,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 7,73% 9,12% 6,64% -0,92% 0,73% 3,40% 2,28% 3,95% 7,73% -0,71%
Rörelsekapital/omsättning 9,54% 9,40% -2,62% 6,30% 11,95% 9,35% 8,01% -5,94% 4,25% 0,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,40% 39,00% 38,12% 29,12% 32,49% 39,76% 30,48% 25,29% 18,24% 6,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 58,91% 61,14% 38,82% 75,26% 83,44% 96,48% 62,78% 33,22% 49,19% 53,07%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 78 283 000 55 990 000 65 962 000 84 418 000 79 358 000 105 061 000 91 517 000 77 222 000 63 783 000 87 336 000
Övrig omsättning 39 000 315 000 344 000 347 000 406 000 443 000 406 000 366 000 440 000 562 000
Rörelseresultat (EBIT) 3 883 000 3 738 000 3 165 000 -1 684 000 -242 000 2 771 000 1 015 000 2 266 000 4 160 000 -1 282 000
Resultat efter finansnetto 3 948 000 1 392 000 1 419 000 -3 625 000 -1 431 000 2 609 000 295 000 1 818 000 3 739 000 -3 384 000
Årets resultat 3 059 000 670 000 852 000 -2 941 000 -1 298 000 2 112 000 213 000 1 334 000 2 734 000 434 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 709 000 9 321 000 10 504 000 11 422 000 12 021 000 12 350 000 12 571 000 12 766 000 12 851 000 12 833 000
Omsättningstillgångar 16 234 000 13 366 000 10 575 000 13 118 000 19 161 000 16 514 000 17 377 000 14 406 000 13 432 000 11 177 000
Tillgångar 26 943 000 22 687 000 21 079 000 24 540 000 31 182 000 28 864 000 29 948 000 27 172 000 26 283 000 24 010 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 841 000 8 570 000 7 738 000 6 886 000 9 828 000 11 125 000 8 757 000 6 451 000 4 352 000 1 363 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 071 000 1 028 000 829 000 283 000 972 000 1 115 000 1 378 000 1 415 000 1 446 000 703 000
Långfristiga skulder 4 251 000 4 766 000 79 000 9 377 000 10 473 000 9 613 000 9 502 000 28 000 9 478 000 10 960 000
Kortfristiga skulder 9 781 000 8 323 000 12 433 000 7 994 000 9 909 000 7 011 000 10 311 000 19 278 000 11 007 000 10 984 000
Skulder och eget kapital 26 943 000 22 687 000 21 079 000 24 540 000 31 182 000 28 864 000 29 948 000 27 172 000 26 283 000 24 010 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 27 000 0 33 000 36 000 17 000 16 000 17 300 13 800 64 000 6 400
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 818 000 776 000 705 000 650 000 657 000 687 000 625 700 633 900 639 700 590 300
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 421 000 416 000 386 000 330 000 349 000 351 000 355 800 330 500 320 300 322 700
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 78 322 000 56 305 000 66 306 000 84 765 000 79 764 000 105 504 000 91 923 000 77 588 000 64 223 000 87 898 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 439 1 386 1 309 1 266 1 257 1 259 1 306 1 315 1 382 1 392
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 54 401 40 397 50 391 66 681 63 133 83 448 70 074 58 724 46 153 62 741
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 880 860 859 803 814 837 765 744 741 660
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 870 000 4 739 000 4 132 000 -683 000 752 000 3 758 000 1 998 000 3 247 000 5 130 000 -435 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 39,82% -15,12% -21,86% 6,38% -24,46% 14,80% 18,51% 21,07% -26,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,08% 17,25% 16,14% -6,04% 0,34% 11,46% 3,96% 8,92% 16,55% -4,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,54% 6,99% 5,16% -1,76% 0,13% 3,15% 1,30% 3,14% 6,82% -1,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 6,62% 9,00% 6,67% -0,92% 0,66% 3,39% 2,28% 3,93% 7,69% -0,74%
Rörelsekapital/omsättning 8,24% 9,01% -2,82% 6,07% 11,66% 9,05% 7,72% -6,31% 3,80% 0,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,95% 37,77% 36,71% 28,06% 31,52% 38,54% 29,24% 23,74% 16,56% 5,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 56,66% 59,07% 37,74% 72,88% 81,29% 91,94% 60,53% 32,11% 46,93% 54,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...