Visa allt om Risbergs Ingenjörsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Risbergs Ingenjörsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 443 533 365 812 744 967 1 332 1 625 1 917 1 660
Övrig omsättning 1 32 - - - - - 33 28 -
Rörelseresultat (EBIT) 65 88 21 291 390 403 314 141 -12 50
Resultat efter finansnetto 69 96 30 304 401 409 314 144 -12 49
Årets resultat 116 111 19 172 276 227 231 107 -12 49
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 8 33 50 69 95 8 8 9 20
Omsättningstillgångar 839 771 645 650 747 702 681 603 615 662
Tillgångar 847 779 677 700 816 797 689 610 623 682
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 538 422 311 353 481 505 478 347 240 252
Obeskattade reserver 75 154 200 195 125 100 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 233 203 166 153 210 192 211 264 383 430
Skulder och eget kapital 847 779 677 700 816 797 689 610 623 682
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 88 247 140 150 425 458 596 534
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 209 294 88 85 36 95 53 392 497 328
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 0 - -
Sociala kostnader 29 42 28 46 27 55 104 284 435 353
Utdelning till aktieägare 400 0 0 60 361 300 200 100 0 0
Omsättning 444 565 365 812 744 967 1 332 1 658 1 945 1 660
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 1 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 443 533 365 406 744 484 666 542 639 553
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 201 314 205 189 204 155 303 380 517 416
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 65 88 39 309 416 441 314 146 -7 60
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,89% 46,03% -55,05% 9,14% -23,06% -27,40% -18,03% -15,23% 15,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,38% 12,45% 4,73% 43,43% 49,14% 51,44% 45,57% 23,93% -1,61% 7,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,03% 18,20% 8,77% 37,44% 53,90% 42,40% 23,57% 8,98% -0,52% 3,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 136,79% 106,57% 131,23% 61,21% 72,18% 52,74% 35,29% 20,86% 12,10% 13,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,43% 69,59% 68,98% 70,96% 70,24% 72,61% 69,38% 56,89% 38,52% 36,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 360,09% 379,80% 388,55% 424,84% 355,71% 365,62% 322,75% 215,91% 160,57% 153,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...